Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora :

OBJAVLJUJE
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA
DRUGA IZMJENA I DOPUNA

 1. Javna rasprava u postupku donošenja Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara–druga izmjena i dopuna (ciljane izmjene i dopune) (dalje : Plan) će se održati u razdoblju od 5.7. do 21.7.2013. godine.
 2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.
 3. Predmet ciljane izmjene Plana naveden je u Odluci o izradi Plana („Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 1/2012, 6/2012 i 1/2013).
 4. Javno izlaganje za Plan, održat će dana 10.7.2013. (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.
 5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 21.7.2013.
 6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći :
  • nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
  • građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u navedeni prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
 7. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK :
Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

 

 

Klasa : 350-02/12-01/2
Urbroj : 2103/01-06/01-13-71

Podijeli s prijateljima!
Back to top