Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Sjeverozapad 2”

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora :

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA “SJEVEROZAPAD 2”

 1. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 1.7. – 30.7.2013. godine.
 2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.
 3. Područje obuhvata Plana čini građevinsko područje, neuređeno i neizgrađeno (sada oranice i obrađeno poljoprivredno tlo) u drugom redu parcela istočno od Ul. M.Krleže i sjeverno od Križevačke ceste (iza benzinske postaje PETROL).
 4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja predmetnog plana, održat će se 9.7.2013. (utorak) s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.
 5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 30.7.2013.
 6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći :
  • nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
  • građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u navedeni prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
 7. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK :
Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

 

Klasa : 350-02/12-01/9
Ur.broj : 2103/01-06/5-13-42

Podijeli s prijateljima!
Back to top