Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga

Natječaji

Obavijest o primjeni Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/2013)

Grad Bjelovar objavljuje Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga s osnova kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis poreznog duga s osnova kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, temeljem Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/2013).

Na temelju članka 9. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13) i članka 45. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 2/13) Grad Bjelovar objavljuje

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga s osnova kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis poreznog duga s osnova kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno

 1. Pozivaju se fizičke osobe – građani i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do 09.05.2013. godine (obrtnici, liječnici, odvjetnici, arhitekti i dr. – u daljnjem tekstu: fizička osoba) na podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno (u daljnjem tekstu: zahtjev).
 2. Zahtjev se može podnijeti za dugovanja po osnovi dospjelog, nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog s osnova poreza, doprinosa i drugih javnih davanja prema Gradu Bjelovaru (porez na tvrtku ili naziv, porez na potrošnju,  komunalni doprinos, komunalna naknada, komunalni priključci, naknada za parkiralište i spomenička renta).
 3. Zahtjev se podnosi Odsjeku naplate gradskih prihoda Grada Bjelovara. Podnositelj zahtjeva dužan je stanje duga uskladiti s navedenim Odsjekom Grada Bjelovara.
 4. Zahtjev mora biti pisan i obrazložen i u sadržaju propisanom člankom 9. stavkom 2. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13), a može se predati i na obrascu Grada Bjelovara ZFO-PD, dostupnom u pisarnici Grada Bjelovara, i na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr.
 5. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 07.08.2013. godine. Zahtjev zaprimljen u Gradu Bjelovaru nakon proteka navedenog roka odbacit će se kao nepravodoban.
 6. O zahtjevu odlučuje rješenjem nadležni odjel Grada Bjelovara. Po izvršnosti rješenja o otpisu kamata uz istovremeno reprogamiranje naplate glavnice duga, odnosno rješenja o otpisu kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, provest će se otpis kamata. U slučaju nepridržavanja rokova i načina plaćanja utvrđenih rješenjem o otpisu poreznog duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga, rješenje će se ukinuti, a iznos otpisanih kamata ponovno evidentirati. U slučaju neplaćanja duga u roku utvrđenom rješenjem o otpisu poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, gubi se pravo na otpis duga s osnove kamata.
 7. Zahtjev se, sukladno točki 3. ovog poziva, podnosi Gradu Bjelovaru na adresu – Trg Eugena Kvaternika 2, putem pošte ili neposredno u pisarnicu Grada Bjelovara.

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba ( Narodne novine broj 55/13 )

Zahtjev za plaćanje poreznog duga ZFO-PD / 0.1 MiB /

Zahtjev za odgodu ovrhe ZFO-OO / 98 KiB /

INFORMACIJA FIZIČKIM OSOBAMA O PRIMJENI ZAKONA O NAPLATI POREZNOG DUGA FIZIČKIH OSOBA

Hrvatski sabor donio je 26. travnja 2013. godine Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: Zakon) objavljen u “Narodnim novinama” broj 55/2013, koji je stupio na snagu 09.05.2013. godine, kojim su utvrđeni uvjeti, način i postupak naplate dospjelog nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga fizičkih osoba.

Zakonom o naplati poreznog duga fizičkih osoba, koji je stupio na snagu dana 09.05.2013. godine, utvrđeni su uvjeti, način i postupak naplate dospjelog nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga fizičkih osoba.

Fizičkim osobama u smislu ovoga Zakona smatraju se fizičke osobe koje ne sudjeluju u prometu roba i usluga na tržištu, te fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja na snagu ovoga Zakona (obrtnici, liječnici, odvjetnici,arhitekti i dr.).
Pisani i obrazloženi zahtjev podnosi se nadležnom poreznom tijelu, a može se podnijeti i na obrascu Grada Bjelovara pri čemu je krajnji rok za podnošenje zahtjeva 07.08.2013. godine. Nepravodobni zahtjevi za otpis duga s osnove kamata neće se razmatrati i rješenjem će se odbaciti.
Ovim Zakonom utvrđeno je da svoja dospjela nenaplaćena, odnosno neplaćena potraživanja naplaćuju porezna tijela iz članka 3. Općeg poreznog zakona, odnosno porezna tijela državne uprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate poreza.

Porezni dug je dospjeli nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela.
Porezni dug čine glavnica i kamate na dan podnošenja zahtjeva za otpis duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga, odnosno zahtjeva za otpis duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno te porezni dug čije je plaćanje odgođeno.
Porezno tijelo utvrđuje dug na dan predaje zahtjeva na temelju knjigovodstvene evidencije stanja duga, tako da se osim svih dospjelih, a nenaplaćenih obveza evidentiranih do dana predaje zahtjeva, u stanje duga uzmu u obzir i sva nepodmirena zaduženja na temelju primjerice rješenja o ovrsi i dr., zadužena i dospjela do dana predaje zahtjeva.

Postupak usklađivanja stanja poreznog duga na dan podnošenja zahtjeva, s dužnikom fizičkom osobom, na njegov zahtjev ili na poziv poreznog tijela, provodi tijelo kod kojega se o dugu vodi službena evidencija, odnosno nadležni odjel kojem je podnijet zahtjev – Odsjek naplate gradskih prihoda o čemu će sastaviti zapisnik o usklađenju.
U zapisniku o usklađenju podatak o visini duga se prikazuje odvojeno po šiframa prihoda za iznos duga s osnove glavnice (dospjeli nenaplaćeni, odnosno neplaćeni dug evidentiran do dana primitka zahtjeva) i za iznos duga po osnovi obračunate, a nenaplaćene kamate na glavnicu duga, koja je predmet otpisa.

Obračun kamata koji je predmet otpisa sastavni je dio zapisnika o usklađenju duga.
Ovim se Zakonom poreznim obveznicima omogućava otpis duga s osnova kamate uz reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5% (obračun primjenom dekurzivnog jednostavnog kamatnog računa na dospjelu glavnicu), plaćanjem u mjesečnim obrocima. Pri tome rok otplate odnosno broj mjesečnih obroka ovisi o visini poreznog duga i može biti do najviše 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata, kako je utvrđeno:

 • za porezni dug u visini od 0,01-50.000,00 kuna na rok otplate do 36 mjeseci,
 • za porezni dug u visini od 50.000,01-100.000,00 kuna na rok otplate do 42 mjeseca,
 • za porezni dug u visini od 100.000,01-200.000,00 kuna na rok otplate do 48 mjeseci,
 • za porezni dug u visini od 200.000,01-500.000,00 kuna na rok otplate do 54 mjeseca,
 • za porezni dug u iznosu više od 500.000,00 kuna na rok otplate do 60 mjeseci.

U rješenju o otpisu kamata uz reprogramiranje glavnice duga obvezno se utvrđuje ukupan broj i iznos mjesečnih obroka te rokovi plaćanja.
Rješenje o otpisu kamata uz reprogramiranje glavnice duga postaje izvršno istekom roka za žalbu, 30 dana od dana primitka rješenja. Otpis duga s osnove kamata provest će se po izvršnosti rješenja.
Sukladno Zakonu, za vrijeme trajanja reprogramirane naplate poreznog duga zastara poreznog duga ne teče.
Ukoliko se utvrdi da se fizička osoba ne pridržava rokova i načina plaćanja utvrđenih rješenjem o otpisu kamata uz reprogramiranje glavnice, ovo rješenje će se ukinuti, a otpisana kamata ponovno evidentirati.
Nadalje, Zakonom se omogućava i otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom. U tom slučaju o otpisu duga s osnove kamata odlučuje se rješenjem, kojim se određuje i rok od 30 dana za uplatu glavnice, računajući od primitka rješenja. Ovaj rok za uplatu glavnice može se iznimno produžiti, ali ne duže od 60 dana od primitka rješenja, ako podnositelj već kod podnošenja zahtjeva navede razloge zbog kojih uplatu glavnice nije moguće izvršiti u roku od 30 dana.

Rješenje o otpisu kamata uz jednokratnu uplatu glavnice postaje izvršno po uplati glavnice duga u zadanom roku, nakon čega se provodi otpis duga s osnove kamata. Neplaćanjem glavnice duga u zadanom roku gubi se pravo na otpis duga s osnove kamata.

Postupci ovrhe koji se provode radi naplate poreznog duga za koje je odobreno plaćanje sukladno Zakonu, obustavit će se po službenoj dužnosti po izvršnosti rješenja. Iznimno, dopuštena je odgoda ovrhe ukoliko ovršenik za to podnese zahtjev i navede opravdane razloge. Odgoda ovrhe može trajati do izvršnosti rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za otpis duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje glavnice duga ili do izvršnosti rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom, odnosno do obavijesti poreznog tijela Financijskoj agenciji ili drugom nadležnom tijelu da se ovrha nastavi. Zahtjev za odgodu ovrhe može se predati i na obrascu Grada Bjelovara ZFO-OO koji je dostupan u pisarnici Grada Bjelovara i na www.bjelovar.hr. Navedeni obrazac prilog je ovog materijala.

O obustavi ovrhe rješenjem odlučuje nadležno porezno tijelo koje je ovrhu pokrenulo. Zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno mora biti pisan i obrazložen i u sadržaju propisanom člankom 9. stavkom 2. Zakona. Radi lakšeg podnošenja, zahtjev se može predati i na obrascu Grada Bjelovara ZFO-PD koji svojim sadržajem prati sadržaj propisan Zakonom, a dostupan je u pisarnici Grada Bjelovara i na www.bjelovar.hr. Navedeni obrazac prilog je ovog materijala.

Podijeli s prijateljima!
Back to top