Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja povijesne jezgre (Zona “B”) – izmjena i dopuna

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora :

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA POVIJESNE JEZGRE (ZONA “B”) – IZMJENA I DOPUNA

 1. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 10.10. do 24.10.2013. godine.
 2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlog izmjene plana bit će izložen na javni uvid u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.
 3. Predmet ciljane izmjene plana su kčbr. 2432 (kat.ozn. 3851) k.o. Grad Bjelovar (lokacija raskršća Ul. Matice hrvatske i Gunduliceve ulice) i 2591, 2592, 2593 (kat.ozn. 3714) k.o. Grad Bjelovar (lokacija Massarykova ulica). Investitor izmjene plana je trgovačko društvo ARTING d.o.o. iz Bjelovara.
 4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja predmetnog plana, održat će se 16.10. 2013. ( srijeda ) s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.
 5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 24.10.2013.
 6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći :
  • nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
  • građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u navedeni prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
 7. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
PROČELNIK :
Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

 

Klasa : 350-02/12-01/10
Ur.broj : 2103/01-06/5-13-32
U Bjelovaru, 25.9.2013.

Podijeli s prijateljima!
Back to top