Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u subvencioniranju Projekta “POTICANJA UREĐENJA FASADA I ZAMJENE GRAĐEVNE STOLARIJE NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA” (2011.)

Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u sufinanciranju Projekta “Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara” (Klasa: KLASA: 360-01/11-01/38, URBROJ 2103/01-01-11-3, od 19.prosinca 2011. godine), Grad Bjelovar raspisuje

Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u subvencioniranju Projekta
“POTICANJA UREĐENJA FASADA I ZAMJENE GRAĐEVNE STOLARIJE NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA”

 1. PREDMET NATJEČAJA
  Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u subvencioniranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području grada Bjelovara. Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se subvencioniraju ovim Natječajem smatra se isključivo termo fasada (izolacija s minimalno 12 cm EPS-a ili mineralne vune) i građevna stolarija (koeficijenti prolaska topline: U≤1.1 W/m2K za staklo; U≤1.4 W/m2K za prozor).
  Cilj ovog Natječaja je subvencioniranje 55 stambenih objekata kojima će se sa 30%, do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna (sa PDV-om) po stambenom objektu subvencionirati ugradnja/zamjena građevne stolarije i izrada/sanacija fasade.
  Pod stambenim objektom podrazumijeva se i individualni stambeni objekt (obiteljska kuća) i stambena građevina sa više stambenih jedinica (stanova).
  Dio navedene subvencije u iznosu od 20%, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna (sa PDV-om) po stambenom objektu subvencionirati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a dio od 10%, do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna (sa PDV-om) po stambenom objektu subvencionirati će Grad Bjelovar.
  Subvencija će biti dodijeljena za troškove nabave i ugradnje, za koje je ispostavljena konačna obračunska situacija nakon datuma javne objave Natječaja.
 2. KORISNICI SREDSTAVA
  Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području grada Bjelovara i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava).Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta može podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na Natječaj za dodjelu subvencija.
 3. UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI
  Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna novčana sredstva:

  • punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području grada Bjelovara;
  • objekt na kojem se planira izgradnja/sanacija fasade i ugradnja/zamjena građevne stolarije mora se nalaziti na području grada Bjelovara;
  • posjedovanje dokaza o vlasništvu nad objektom na kojem se planira izgradnja/sanacija fasade i ugradnja/zamjena građevne stolarije, te prijavljeno prebivalište na adresi objekta na kojem se planira izgradnja/sanacija fasade i ugradnja/zamjena građevne stolarije (izuzetak su novogradnje gdje nije moguće imati prebivalište u objektu koji nije dovršen, već je dovoljan vlasnički list o građevinskom zemljištu);
  • posjedovanje odgovarajućeg akta kojim se dopušta građenje za objekt na kojem se planira izgradnja/sanacija fasade i ugradnja/zamjena građevne stolarije;
  • da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru;
  • prihvaćanje uvjeta ovog Natječaja;
 4. POTREBNA DOKUMENTACIJAPodnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju priložiti:

  4.1. ZA POSTOJEĆE GRAĐEVINE:

  1. potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje mjera energetske učinkovitosti;
  2. presliku osobne iskaznice (obostrano);
  3. vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu zgrade, u izvorniku ili ovjerenoj preslici
  4. izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su suglasni s provedbom prijavljenog Projekta i da će sve troškove realizacije Projekta prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za subvencioniranje Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora
  5. dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (presliku uporabne dozvole ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada 2007. g. nije izdana građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta ili drugi akt kojim se dopušta gradnja)
  6. uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva
  7. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru
  8. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača građevne stolarije sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova zamjene građevne stolarije (prema uvjetima natječaja: U≤1.1 W/m2K za staklo; U≤1.4 W/m2K za prozor)
  9. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvođača završnih radova u građevinarstvu sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova postavljanja/uređenja fasade (prema uvjetima natječaja: izolacija s minimalno 12 cm EPS-a ili mineralne vune)
  10. za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Bjelovaru, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;

  4.2 ZA NOVOGRADNJU:

  1. potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje mjera energetske učinkovitosti;
  2. presliku osobne iskaznice;
  3. presliku vlasničkog lista za građevinsko zemljište na kojem se objekt gradi;
  4. rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta;
  5. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru;
  6. projektantski troškovnik za izvođenje radova postavljanja građevne stolarije (prema uvjetima natječaja: U≤1.1 W/m2K za staklo; U≤1.4 W/m2K za prozor)
  7. projektantski troškovnik sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova postavljanja fasade (prema uvjetima natječaja: izolacija s minimalno 12 cm EPS-a ili mineralne vune)
 5. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVAUz zadovoljenje Uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i
  odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem
  prema slijedećim kriterijima:

  1. Cjelovitost toplinske izolacije vanjske ovojnice objekta:Projektom se potiče toplinska izolacija kompletne vanjske ovojnice, dakle i izgradnja/sanacija fasade i ugradnja/zamjena građevne stolarije.
   Ukoliko postojeća građevna stolarija zadovoljava kriterije propisane Natječajem (koeficijenti prolaska topline: U≤1.1 W/m2K za staklo; U≤1.4 W/m2K za prozor) tada se može prijaviti samo izgradnja/sanacija fasade, uz traženje punog iznosa subvencije (30% investicije, odnosno maksimalno 15.000,00 kuna sa PDV-om po stambenom objektu). U tom slučaju, uz ostalu potrebnu dokumentaciju Podnositelji prijava su dožni uz prijavu priložiti dokaz da postojeća građevna stolarija zadovoljava kriterije propisane Natječajem (koeficijenti prolaska topline: U≤1.1 W/m2K za staklo; U≤1.4 W/m2K za prozor).
   Iznimno, ako je postojeća građevna stolarija u funkcionalnom stanju, ali ne zadovoljava kriterije propisane Natječajem (koeficijenti prolaska topline: U≤1.1 W/m2K za staklo; U≤1.4 W/m2K za prozor) tada se može prijaviti samo izgradnja/sanacija fasade, ali u tom slučaju će iznos subvencije biti umanjen na 20% investicije, odnosno maksimalno 10.000,00 kuna sa PDV-om po stambenom objektu.

   Ukoliko postojeća fasada zadovoljava kriterije propisane Natječajem (izolacija sa minimalno 12 cm EPS-a ili mineralne vune) tada se može prijaviti samo ugradnja/zamjena građevne stolarije, uz traženje punog iznosa subvencije (30% investicije, odnosno maksimalno 15.000,00 kuna sa PDV-om po stambenom objektu). U tom slučaju, uz ostalu potrebnu dokumentaciju Podnositelji prijava su dužni uz prijavu priložiti dokaz da postojeća fasada zadovoljava kriterije propisane Natječajem (izolacija sa minimalno 12 cm EPS-a ili mineralne vune).
   Iznimno, ako postojeća fasada ne zadovoljava kriterije propisane Natječajem (izolacija sa minimalno 12 cm EPS-a ili mineralne vune) tada se može prijaviti samo ugradnja/zamjena građevne stolarije, ali u tom slučaju će iznos subvencije biti umanjen na 20% investicije, odnosno maksimalno 10.000,00 kuna sa PDV-om po stambenom objektu.

  2. Tehno-ekonomska opravdanost mjere energetske učinkovitosti na prijavljenom objektu(najveći ukupan broj bodova 20);K= (ukupna površina grijanog prostora) / (broj korisnika građevine), gdje je K faktor iskorištenja površine
   K<15 (20 bodova)
   15≤K<30 (16 bodova)
   30≤K<45 (13 bodova)
   45≤K<65 (10 bodova)
   K>65 (7 bodova)
  3. Planirani opseg mjere energetske učinkovitosti (najveći ukupan broj bodova 20);dvostruko izo staklo punjeno plinom s low-e premazom (1 bod)
   trostruko izo staklo (5 bodova)
   trostruko izo staklo s low-e premazom (10 bodova)
   izolacija fasade 12 cm (1 bod)
   izolacija fasade 15 cm (5 bodova)
   izolacija fasade 20 cm ili više (10 bodova)
   Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se obzirom na broj dodijeljenih bodova za 55 kućanstva s najvećim brojem ostvarenih bodova.
   Ukoliko bude zaprimljeno više prijava sa istim brojem bodova, prijave će se rangirati prema redoslijedu zaprimanja.
 6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA
  Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu:GRAD BJELOVAR
  Upravni odjel za gospodarstvo
  Trg Eugena Kvaternika 6
  43 000 Bjelovar

  uz naznaku: „PROJEKT POTICANJA UREĐENJA FASADA I ZAMJENE GRAĐEVNE STOLARIJE U GRADU BJELOVARU– NE OTVARATI“

  Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave.

  Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

 7. OBRADA PRIJAVAPregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir 55 kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Grada Bjelovara i Poslovnog parka Bjelovar d.o.o. Lista prioriteta za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu Odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će gradonačelnik Grada Bjelovara o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.
 8. REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVANa osnovu konačne liste prioriteta, Grad Bjelovar će sa svim odabranim korisnicima sklopiti ugovore o subvencioniranju uređenja fasade i zamjene građevne stolarije i izdati Rješenje o sudjelovanju u projektu.
  Ugovorom o subvencioniranju biti će definiran iznos radova koji subvencionira Grad Bjelovar, način plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana. Rješenje o sudjelovanju u projektu izdaje Gradonačelnik, a istim se određuje ukupni postotak, odnosno ukupni maksimalni iznos subvencije kao i postotak, odnosno maksimalni iznos koji se odnosi posebno na subvencioniranje fasade, a posebno na subvencioniranje građevne stolarije.

  Odabrani korisnici sredstava mogu, ali ne moraju, odabrati nekog od partnera u projektu. Odabrani korisnici sredstava predočenjem Rješenja o sudjelovanju u projektu, mogu ostvariti dodatne popuste kod partnera u projektu Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara.

  Prijavitelji koji zadovolje uvjete natječaja, ali ne ostvare pravo na subvenciju, dobit će Potvrdu o sudjelovanju, temeljem koje će moći ostvariti dodatne popuste kod partnera u projektu.

  Partneri u projektu su:

  1. PROIZVOĐAČI GRAĐEVNE STOLARIJE (dodatni rabat u iznosu od minimalno 10% donosiocu Rješenja o sudjelovanju ili Potvrde o sudjelovanju u projektu):
   IVETA d.o.o. Križevačka cesta 33, 43 000 Bjelovar
   PVC CENTAR d.o.o. Jastrebarsko, Proizvodni pogon Daruvar
   TROHA-DIL d.o.o. Gudovačka cesta 85, 43 000 Bjelovar
  2. PROIZVOĐAČI I DOBAVLJAČI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA (dodatni rabat u iznosu od minimalno 10% donosiocu Rješenja o sudjelovanju ili Potvrde o sudjelovanju u projektu):
   BIT Promet d.o.o. Velika cesta, Odra
   CHEMOTEHNA d.o.o. Osijek, Poslovnica Bjelovar: Vladimira Nazora 18 43000 Bjelovar
   KUMAL S d.o.o. Ruđera Boškovića 25/A, 43 541 Sirač
   MATIĆ PROMET d.o.o. Đurđevačka 112, 43000 Bjelovar
   SAMOBORKA d.d. Zagrebačka 32/a, 10 430 Samobor
   VELEKEM d.d. Zagreb, Podružnica Bjelovar, Garešnička 48, 43000 Bjelovar
  3. IZVOĐAČI ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU – izvođenje svih građevinskih radova postavljanja fasade (pripremni radovi, postavljanje skele, kompletno postavljanje fasadnih ploča minimalne debljine 12 cm i završnog sloja, čišćenje gradilišta) po maksimalnoj cijeni u ukupnom iznosu od 75 kn/m2 bez PDV-a. Napomena: navedena cijena NE uključuje materijal kao ni eventualne dodatne zahtjeve pojedinog odabranog korisnika sredstava (postavljanje ukrasnih fasadnih profila i sl.):
   BEL-BAU d.o.o. Viktora Bubnja 37, 43000 Bjelovar
   CROTAL d.o.o. S. Hondla 9, 43000 Bjelovar
   DS GRADNJA d.o.o. Kneza Višeslava 25, 43000 Bjelovar
   MATIĆ PROMET d.o.o. Đurđevačka 112, 43000 Bjelovar
   TOM GRADNJA d.o.o. Podgorci 113a, 43211 Predavac
   ZIDARSKO FASADERSKI OBRT vl. JOSIP DUGAČ, Gornja Petrička 45, 43231 Ivanska

  Natječajem nije propisan proizvođač materijala i opreme niti izvođač radova.

  Za izvođenje građevinskih radova postavljanja fasade, odnosno dobave i ugradnje građevne stolarije mora se angažirati pravna ili fizička osoba (obrt) registrirana za odgovarajuću djelatnost.

  Nakon izvedene ugradnje/zamjene građevne stolarije i/ili izrade/sanacije fasada stambenih objekata korisnik će predati Rješenje o sudjelovanju u projektu izvođaču radova koji je dužan umanjiti iznos računa za postotak ukupne subvencije, do maksimalnog iznosa navedenog u Rješenju o sudjelovanju. Taj dio troška izvođač radova će na računu naznačiti kao subvenciju Grada Bjelovara i ona će biti uplaćena na žiro-račun izvođača radova po dostavljenim računima, predanom zahtjevu za povrat sredstava, predanom zapisniku o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova da su materijal/oprema ugrađeni prema uputama proizvođača, po predanom popunjenom i ovjerenom garantnom listu za materijal/opremu i radove, po dostavi certifikata za materijal/opremu te po primitku zapisnika Povjerenstva o provedenom kontrolnom pregledu, u roku 30 dana od zaprimanja kompletne dokumentacije.
  Odabrani korisnik sredstava dužan je najkasnije do 30.06.2012. izvesti sve radove i predati Zahtjev za povrat sredstava. Ukoliko do 30.06.2012. odabrani korisnik sredstava ne izvede radove, odnosno ne preda Zahtjev za povrat sredstava smatrat će se da je odustao od prijave te će izgubiti pravo na subvenciju Grada Bjelovara.

 9. OSTALE INFORMACIJE
  Ovaj Natječaj objavljen je na internet stranicama Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i Poslovnog parka Bjelovar d.o.o. www.poslovni-park.hr. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Gradu Bjelovaru da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.
  Grad Bjelovar zadržava pravo poništenja ovog Natječaja.
  Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje može se preuzeti na internet stranicama Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i Poslovnog parka Bjelovar d.o.o. www.poslovni-park.hr te u Poslovnom parku Bjelovar d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 6, Bjelovar.
  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Internet stranicama Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i Poslovnog parka Bjelovar d.o.o. www.poslovni-park.hr u Poslovnom parku Bjelovar d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 6, Bjelovar te na tel.043/221-590 ili na e-mail: energija@poslovni-park.hr.
Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje Projekta "POTICANJA UREĐENJA FASADA I ZAMJENE GRAĐEVNE STOLARIJE NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA" / 0.1 MiB /

Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u subvencioniranju Projekta "POTICANJA UREĐENJA FASADA I ZAMJENE GRAĐEVNE STOLARIJE NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA" (tekst natječaja u .PDF formatu) / 97 KiB /

NAPOMENA: Prijavni obrazac možete popuniti i na računalu (dozvoljeno je prekrižiti odabir klikom na željeno slovo stavke koju želite označiti).

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content