Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Istok u Bjelovaru, usmenim nadmetanjem

Natječaji

KLASA: 944-01/16-01/4
URBROJ: 2103/01-01-16-6
Bjelovar, 11. travnja 2016.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Istok ( Kčbr. 1165/1 k.o. Grad Bjelovar), Klasa: 944-01/16-01/4, Ur.broj: 2103/01-01-16-5 od 07.04.2016. godine, Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Istok u Bjelovaru, usmenim nadmetanjem

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju zemljišta u Bjelovaru, u Poslovnoj zoni Istok – parcela čkbr. 1165/1 (katastarska oznaka 1701/1) livada u Bilogorskoj ulici, površine 1995 m2, upisane u z.k.ul.br. 1318, k.o. Grad Bjelovar.

 1. Čestica je namijenjena za poduzetničke djelatnosti slijedećih namjena:
  • industrijsko – proizvodni sadržaji,
  • obrtničko – proizvodni sadržaji,
  • skladišno – distribucijski sadržaji,
  • uslužno servisni sadržaji prikladnih tehnologija radi zaštite okoliša.
 2. Kupoprodajna cijena sastoji se od izlicitirane cijene po kvadratnom metru uvećana za izvršena ulaganja u iznosu od 76.100,63 kuna
  Početna (najniža) cijena kvadratnog metra zemljišta iznosi 50 kuna.
  Povećanje početne cijene zemljišta za usmeno nadmetanje iznosi 5,00 kuna za kvadratni metar.
 3. Natjecatelji mogu biti fizičke osobe (obrti) i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina, te moraju biti registrirani najmanje 2 godine.
  Navedeni natjecatelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost ispravom o upisu u poslovni, sudski, (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajućom potvrdom ne starijom od 30 dana do dana objave Javnog natječaja.
  Na natječaj se mogu javiti i članovi zajednice ponuditelja (2 ili više ponuditelja zajedno).
  Oni moraju pojedinačno dostaviti potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga, a zajedno dokazati financijsku i gospodarsku sposobnost (obrazac BON-2 ili SOL-2).
 4. Natjecatelji u prijavi trebaju naznačiti osobne podatke (ime, prezime, OIB i adresu natjecatelja ili naziv, sjedište i OIB pravne osobe), te priložiti:
  • Dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
  • Oznaku parcele za koju se natječe,
  • Djelatnost koju namjerava obavljati u zoni,
  • Planirani objekt i površina objekta u m2,
  • Potrebni energenti: struja(kw), plin(Sm3/h),voda (m3/h),
  • Planirani broj novozaposlenih radnika,
  • Planirana ulaganja i izvori financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja,
  • Kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u Zonu i financijska izvješća za zadnju godinu,
  • Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (original ili ovjerena preslika),
  • BON-2 ili SOL-2 za glavni račun- ne stariji od 30 dana do dana objave Javnog natječaja (original ili ovjerena preslika), iz kojeg je vidljivo da račun nije bio blokiran više od 10 dana u prethodnih 6 mjeseci od dana sastavljanja obrasca,
  • Potvrdu o izmirenim porezima i doprinosima,
  • Potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru
 5. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 10.000,00 kn, na IBAN Grada Bjelovara HR 432402006-1802400001, s pozivom na broj HR 68-7242-OIB ponuditelja
  Prijava mora biti potpisana, a stranice i dokumentacija numerirane i uvezane.
 6. Prijave na Javni natječaj usmenim nadmetanjem se predaju u Gradu Bjelovaru, soba 16/I ili se šalju poštom.
  Prijave se dostavljaju u dvije omotnice.
  Na unutarnjoj omotnici navesti «POSLOVNA ZONA ISTOK – JAVNI NATJEČAJ», te kontakt podatke podnositelja zahtjeva (ime i prezime, adresu i kontakt telefon).
  Na vanjskoj (zapečaćenoj) omotnici naznačiti samo «POSLOVNA ZONA ISTOK – JAVNINATJEČAJ, NE OTVARATI».
  Ponude se zaprimaju do dana 19. travnja 2016. godine do 15:00 sati.
 7. Javno otvaranje prijava obavit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 20.04. 2016. godine u 12 sati.
  Otvaranju prijava mogu biti prisutni natjecatelji kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici natjecatelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći.
  Natječaj će se provesti usmenim nadmetanjem u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E.Kvaternika 2, isti dan tj. 20.04. 2016. godine u 12,30 sati.
 8. Usmenom nadmetanju moraju pristupiti natjecatelji, odnosno njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici uz predočenje ovlaštenja/punomoći.
  Nepotpune ili nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 9. Usmenom nadmetanju će moći pristupiti samo ponuditelji koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja (točka 4).
  Ako je usmenom nadmetanju nazočan samo jedan natjecatelj koji ispunjava uvjete i pristaje na uvjete iz natječaja, predsjednik povjerenstva ga proglašava najpovoljnijim ponuditeljem.
 10. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji na usmenom nadmetanju ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene.
 11. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća po sklapanju ugovora sa izabranim ponuditeljem, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.
  Ako natjecatelj ili njegov punomoćnik nije pristupio usmenom nadmetanju smatra se da je odustao od natječaja.
 12. S izabranim natjecateljem zaključit će se Kupoprodajni ugovor kojim će se detaljnije prava i obveze stranaka, urediti rok i način otplate kao i terećenje nekretnine za korist prodavatelja (zabrana otuđenja, terećenja i prodaje nekretnine bez suglasnosti Grada Bjelovara ) te druga prava i obveze stranaka.
 13. Kupac je uz kupoprodajnu cijenu dužan platiti i troškove objave javnog natječaja.
 14. Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je započeti izgradnju objekta najkasnije u roku 1 godine, a djelatnost započeti u roku od 2 godine od dana potpisivanja Kupoprodajnog ugovora.
 15. U slučaju nepoštivanja navedenih rokova iz točke 17. ili promjene djelatnosti bez suglasnosti Grada, Grad ima pravo raskinuti ugovor, izvršiti brisanje upisanog vlasništva kupca i upisati vlasništvo u svoje ime, a kupac ima pravo na povrat iznosa kupoprodajne cijene umanjene za 10%, na ime naknade štete.
 16. Gradonačelnik Grada Bjelovara ima pravo poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.
 17. Sve informacije o ovom natječaju, kao i dokumentacija vezana uz predmetnu nekretninu i uvjete ugovora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, soba broj 43 te na telefon 043/622-054 i 043/622-056.
GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

Podijeli s prijateljima!
Back to top