Javni natječaj za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića, usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Natječaji

KLASA: 945-01/16-01/27
URBROJ: 2103/01-01-16-4
Bjelovar, 15.prosinca 2016.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića, Klasa: 945-01/16-01/27, Ur.broj: 2103/01-01-16-3 od 15. prosinca 2016. godine, Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića, usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

 1. Raspisuje se Javni natječaj za prodaju zemljišta u Bjelovaru, u Ulici Zvonka Lovrenčevića
  1. čkbr.441/44 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/41 – početna cijena 7.500,00 kuna;
  2. čkbr.441/45 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/42 – početna cijena 7.500,00 kuna;
  3. čkbr.441/46 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/43 – početna cijena 7.500,00 kuna;
  4. čkbr.441/47 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/44 – početna cijena 7.500,00 kuna;
  5. čkbr.441/48 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/45- početna cijena 7.500,00 kuna;
  6. čkbr.441/49 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/46 – početna cijena 7.500,00 kuna;
  7. čkbr.441/50 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/47 – početna cijena 7.500,00 kuna;
  8. čkbr.441/51 livada u Ul. Z. Lovrenčevića, površine 18 m², katastarska oznaka 1193/48 – početna cijena 7.500,00 kuna;

  sve upisane u zk.ul.br.7941 k.o. Grad Bjelovar.
  Zemljište je namijenjeno za izgradnju garaža. Nekretnine se prodaju u stanju »viđeno-kupljeno«

 2. Javni natječaj provest će se usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom).
  Povećanje početne cijene zemljišta za usmeno nadmetanje iznosi 100,00 kuna za svaku parcelu.
 3. Na Javni natječaj se mogu prijaviti fizičke osobe i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina, te članovi zajednice ponuditelja (2 ili više ponuditelja zajedno).
  Pravo prvokupa ima ponuditelj, vlasnik kuće u nizu u Cvjetnoj ulici u Bjelovaru, što dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga.
 4. Izlicitiranu kupoprodajnu cijenu kupac plaća jednokratno, u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
  Uz kupoprodajnu cijenu kupac plaća trošak objave oglasa Javnog natječaja i trošak procjene nekretnine.
 5. Jamčevina u iznosu od 750,00 kuna uplaćuje se na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB. Presliku dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
 6. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom “ne otvaraj Javni natječaj za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića“
 7. Ponude se zaprimaju do 27. prosinca 2016. godine.
 8. Ponuda mora biti numerirana i uvezana u plastični uvez i mora sadržavati:
  1. osobne podatke (ime, prezime, OIB i adresu natjecatelja ili naziv, sjedište i OIB pravne osobe),
  2. oznaku nekretnine;
  3. iznos ponuđene početne cijene
   te priložiti:

   1. presliku osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
   2. dokaz o uplati jamčevine
   3. oni s pravom prvokupa dokaz o vlasništvu na kojem temelje to pravo
   4. izjavu da je upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine
   5. potvrda da nema duga prema Gradu Bjelovaru
   6. druge isprave koje se traže ovim javnim natječajem
 9. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara 28. prosinca 2016. godine u 12,00 sati.
 10. Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 28. prosinca 2016. godine u 12,30 sati.
 11. Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili opunomoćenik ponuditelja.
  U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, nema pravo na povrat jamčevine, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda.
 12. Gradonačelnik Grada Bjelovara ima pravo poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.
 13. Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće razmatrati.
 14. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu cijenu i s njim će Grad Bjelovar sklopiti Ugovor o kupoprodaji, a jamčevina će mu se uračunati u kupoprodajnu cijenu. Ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.

Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/ 622-054 ili 622-056.

GRAD BJELOVAR

 

Back to top