Javni natječaj za prodaju nekretnine zemljišta u k.o. Tomaš (k.č.br. 684/4)

Natječaji

KLASA: 944-01/16-01/19
URBROJ: 2103/01-01-14-6

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Tomaš, KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2103/01-01-16-4 od 15. prosinca 2016. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine zemljišta u k.o. Tomaš

 1. Javni natječaj raspisuje se za nekretninu označenu kao:
  1. k.č.br. 684/4, kuća br. 9 i dvor u Tomašu, upisano u zk.ul.br.456, k.o. Tomaš
   • po početnoj cijeni od 15.200,00 kuna,
   • jamčevina iznosi 1.520,00 kuna.
 2. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju svi punoljetni državljani RH i pravne osobe registrirane u RH, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH.
 3. Plaćanje kupoprodajne cijene kupac plaća jednokratno, u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju, donijet će Gradonačelnik i s njim će sklopiti Ugovor o kupoprodaji.
 4. Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine, na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB. Presliku dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
 5. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu:Grad Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Tomaš“.
  Pravo prvokupa ima ponuditelj koji je vlasnik susjedne nekretnine.
  Nekretninom koja je predmet natječaja raspolaže se u stanju „viđeno-kupljeno“.
 6. Rok za podnošenje ponuda je 23. prosinca 2016. godine do 15, 00 sati. Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave službeniku koji vodi urudžbeni zapisnik u Gradu Bjelovaru.
 7. Ponuda mora uz osobne podatke sadržavati:
  • oznaku nekretnine,
  • iznos ponuđene cijene,
  • fotokopiju osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar, 
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • dokaz o vlasništvu (kod prava prvokupa),
  • Izjavu o plaćanju ovjere potpisa kod Javnog bilježnika, troškova procijene nekretnine i objave oglasa u javnom glasilu (ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena),
  • dokaz o podmirenom dugovanju prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja.
 8. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za prodaju nekretnina u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 28. prosinca 2016. godine, u 12,00 sati.
 9. Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 28. prosinca 2016. godine, u 12,30 sati.
  Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili opunomoćenik ponuditelja.
  Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetima da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
  Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
 10. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji,nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
 11. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnine koja je predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača, bez navedenog razloga.
 12. Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine, najpovoljnijem ponuditelju.

Kupac plaća cijenu objave oglasa Javnog natječaja i cijenu procjene nekretnine.

Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/ 622-054 ili 622-053.

GRAD BJELOVAR
Back to top