Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju nekretnina licitacijom – veljača 2010.

KLASA: 940-01/11-01/8
URBROJ: 2103/01-01-10-2

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i odluka Gradonačelnika KLASA: 940-01/11-01/7, KLASA: 944-01/11-01/7, KLASA: 944-01/11-01/8, KLASA: 944-01/10-01/27, KLASA: 944-01/10-01/29, KLASA: 944-01/10-01/30, KLASA: 944-01/10-01/31, KLASA: 944-01/10-01/32, KLASA: 944-01/09-01/41 Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina (licitacijom)

 1. Nekretnine u k.o. Grad Bjelovar:
  • dvije neetažirane derutne prostorije koje se nalaze u stambenoj zgradi na Trgu A. G. Matoša 6 u Bjelovaru, izgrađenoj na k.č.br. 2666/1, zk.ul.br. 5551, ukupne površine 15 m2
  • početni iznos kupoprodajne cijene za predmetne nekretnine je 25.066,50 kn
  • jamčevina iznosi 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 2. Nekretnina u k.o. Prgomelje:
  • k.č.br. 1362/1, oranica Gaj u Gaju, površine 1097 čhv,
  • k.č.br. 1391, livada Zagraba u Podkućnici, površine 199 čhv, sve u zk.ul.br. 911
  • početni iznos kupoprodajne cijene je  7.748,72 kn
  • jamčevina iznosi 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 3. Nekretnina u k.o. Grad Bjelovar
  • k.č.br. 4948, površine 4063 m2, oranica Jošine, zk.ul.br. 6900
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 345.355,00 kn
  • jamčevina iznosi 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • zemljište se prodaje u svrhu izgradnje sustava proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije.
 4. Nekretnina u k.o. Bjelovar-Sredice
  • k.č.br. 412/1, oranica, površine 535 m2, zk.ul.br. 727 i k.č.br. 411/3, oranica, površine 156 m2, zk.ul.br. 1117
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 143.851,00 kn
  • jamčevina iznosi 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 5. Nekretnina upisana u k.o. Grad Bjelovar
  • k.č.br. 380/3, površine 532 m2, građevinsko zemljište, A. Šoljana, zk.ul.br. 5271-A
  • početni iznos kupoprodajne cijene je  292.508,66 kn
  • jamčevina iznosi 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 6. Nekretnina upisana u k.o. Grad Bjelovar
  • k.č.br. 1492 i 1493, (kuća, dvorište i vrt u Mlinovcu), površine 419 m2 i 532 m2.  zk.ul.br. 391
  • početni iznos kupoprodajne cijene je  176.869,51 kn
  • jamčevina iznosi 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 7. Nekretnina upisana u k.o. Grad Bjelovar
  • k.č.br. 2332 upisana u zk.ul.br. 65. podulošku 22 (garaža i stan u dvorišnoj prizemnoj zgradi, A. Šenoe 15, površina zemljišta 106,56 m2, površina stana 60,98 m2, površina garaže 14,25 m2)
  • početni iznos kupoprodajne cijene je  128.010,54 kn
  • jamčevina iznosi 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 8. Nekretnina upisana u k.o. Tomaš
  • 1. k.č.br. 684/4 kuća broj 9 i dvor, površine  982 m2,  upisana  u z.k.ul.br. 456
  • početni iznos kupoprodajne cijene je  29.460,00  kn
  • jamčevina iznosi 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene
  • određuje se pravo prvokupa za vlasnike susjednih nekretnina
 1. Jamčevina se uplaćuje  na račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, model 68, poziv na broj 7757- OIB. Fotokopiju dokaza o  uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
  Kupac s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, dužan je uz kupoprodajnu cijenu platiti i troškove procjene i troškove objave javnog natječaja.
 2. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom «ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju nekretnine redni broj ….».
 3. Rok za podnošenje prijava je 11. veljače 2011. godine do 12 sati.
 4. Uz osobne podatke i iznos ponuđene cijene, zainteresirani prijavi trebaju priložiti fotokopiju osobne iskaznice, dokaz o uplati jamčevine, a oni s pravom prvokupa i dokument iz kojeg je vidljivo da imaju u vlasništvu nekretninu iz koje proizlazi pravo prvokupa, te ostali dokaz o namjeri izgradnje sustava proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije.
 5. Javno otvaranje prijava obavit će Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2,   14. veljače 2011. godine, u 11 sati.
 6. Natječaj će se provesti licitacijom  u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, isti dan t.j. 14. veljače 2011. godine u 11,30  sati.
  Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili  opunomoćenici ponuditelja.
 7. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji,  nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.
 8. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet Javnog natječaja, poništiti Javni natječaj, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača,  bez navođenja razloga.
 9. Svim ponuditeljima dostavit će se Odluka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju u roku od 5 dana od dana njenog donošenja na koju mogu uložiti prigovor u roku od tri (3) dana od dana preuzimanja.
  Najpovoljniji ponuditelj dužan je s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.
 10. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj-kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja.
 11. Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.

Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/ 622-056 ili 622-054.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content