Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru, licitacijom

Grad Bjelovar na temelju odluka Gradskog vijeća KLASA: 944 – 01/10 – 01/23, KLASA: 944 – 01/10 – 01/28, KLASA: 944 – 01/10 – 01/24 i Odluke Gradonačelnika KLASA: 944 – 01/11 – 01/5 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom)

 1. Predmet Javnog natječaja je prodaja:
  1. zemljišnih parcela u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru, k.o. Grad Bjelovar, sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 6/04, 7/06 i 6/10) i to:
   k.č.br. 3736/dio, zk.ul.br. 6270, katastarske oznake 9/1; oranica Lepirac sa parcelama privremenih oznaka:
   1. P9 – veličina parcele: 20.992 m2
   2. P10 – veličina parcele: 10.150 m2
   3. P14 – veličina parcele: 8560 m2

   Predmetne nekretnine prodaju se u neuređenom prirodnom stanju s djelomično izgrađenom komunalnom infrastrukturom, s neizgrađenom pristupnom cestom, osim parcele P14.

   Djelatnosti:
   Sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 6/04, 7/06 i 6/10) namjena površina u zoni je K: gospodarsko – poslovna (trgovine, skladišta, kancelarije, male uslužne radionice, servisi i sl.).

   S najpovoljnijim Ponuditeljem Grad Bjelovar sklopit će se Predugovor o kupoprodaji nekretnina.
   Nakon što Poslovni park Bjelovar d.o.o. ishodi Lokacijsku dozvolu za prometnicu i izvrši parcelaciju prometnice Kupac je dužan ishoditi Lokacijsku dozvolu i provesti parcelaciju kojom će se formirati predmetna građevinska čestica za objekt koji će se na njoj graditi.

   Po pravomoćnosti Lokacijske dozvole i provedbi parcelacije Grad Bjelovar će s Kupcem sklopiti Konačni ugovor o kupoprodaji nekretnina, nakon čega će Kupac moći upisati predmetnu česticu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru.

   Po zaključenju Predugovora o kupoprodaji nekretnina Kupac je dužan isplatiti 80 % iznosa ukupne kupoprodajne cijene, a ostatak od 20 % iznosa do ukupne kupoprodajne cijene po zaključenju Konačnog ugovora o kupoprodaji nekretnina.

  2. zemljišne parcele, u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru, k.o. Grad Bjelovar, sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 6/04, 7/06 i 6/10) koja se nalazi na k.č.br. 3752/dio i k.č.br. 6057, katastarske oznake 9/4, privremene oznake P3 – veličina parcele: 21.076 m2.

   Predmetna nekretnina prodaje se u neuređenom prirodnom stanju s pristupnom cestom, s mogućnošću priključenja na infrastrukturu (elektr. energija, voda, telekomunikacija).

   Djelatnosti:
   Sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 6/04, 7/06 i 6/10) namjena površine u zoni je K3 – benzinska postaja.
   S najpovoljnijim Ponuditeljem Grad Bjelovar sklopit će Ugovor o kupoprodaji nekretnina. Obveza Kupca je ishoditi Lokacijsku dozvolu i provesti parcelaciju kojom će se formirati predmetna građevinske čestica za objekt koji će se na njoj graditi.

   Nakon formiranja građevinske čestice i provedbe parcelacije Grad Bjelovar zaključit će s Kupcem Anex Ugovoru o kupoprodaji nekretnina, nakon kojeg će Kupac moći upisati predmetnu česticu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru.

   Prilikom zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnina Kupac je dužan isplatiti puni iznos kupoprodajne cijene.

  3. građevinske parcele, kao tehnološka cjelina u Slobodnoj zoni Bjelovar u k.o. Grad Bjelovar upisane u z.k.ul. 7602. (ukupno 29.971 m2) i to:
   1. k.č.br. 3732 pašnjak Lepirac površine 6454 m2
   2. k.č.br. 3733 pašnjak Lepirac površine 6716 m2
   3. k.č.br. 3734 pašnjak Lepirac površine 7644 m2
   4. k.č.br. 3735 pašnjak Lepirac površine 9157 m2

   Djelatnosti:
   Proizvodna djelatnost visokog stupnja novostvorene vrijednosti, izvoznog i radno intenzivnog programa.

   Način poslovanja:
   režim poslovanja u Slobodnoj zoni je sukladno Zakonu o slobodnim zonama (“Narodne novine”, 44/96, 92/05, 83/08, 85/08).

 2. Početna cijena zemljišta iznosi 50,00 kn/m2, sukladno Odluci Gradskog vijeća KLASA: 944 – 01/10 – 01/26 od 11. studenog 2010.
  Kupcu se sukladno Odluci o raspodjeli zakupljene rezervirane snage električne energije na lokaciji Poslovne zone “Novi Borik – Lepirac” i Slobodne zone Bjelovar (KLASA: 310 – 02/10 – 01/7, od 6. prosinca 2010.) dodjeljuje pripadajuća snaga električne energije za kupljenu parcelu koja je uračunata u cijenu zemljišta.
 3. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe ako:
  • ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina,
  • ako proizvodnja sadrži visoki stupanj novostvorene vrijednosti (vrijedi za Slobodnu zonu),
  • ako najmanje 50% prihoda ostvaruje od izvoza (vrijedi za Slobodnu zonu).

  Ukoliko je Ponuditelj fizička osoba dužan je u prijavi navesti i razloge za ulazak u zonu, kao i priložiti razvojni plan.

 4. Kupac je dužan započeti s izgradnjom poslovnog objekta i poslovanjem u roku koji će biti utvrđen Konačnim kupoprodajnim ugovorom.
 5. Kupac koji s Gradom Bjelovarom sklopi Predugovor i Konačni ugovor o kupoprodaji nekretnina ne može otuđiti ili opteretiti nekretninu bez suglasnosti Grada Bjelovara, sve do dovršetka izgradnje poslovnog objekta.
 6. Kupac koji s Gradom Bjelovarom sklopi Predugovor i Konačni ugovor o kupoprodaji nekretnina ima pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa sukladno Odluci Grada Bjelovara kojom se uređuje komunalni doprinos.
 7. Ponuda mora sadržavati:
  1. Naziv, adresu i osnovne podatke o Ponuditelju, te privremenu oznaku nekretnine za koju se natječe,
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 10% od početne vrijednosti parcele,
  3. Broj žiro – računa radi povrata jamčevine ukoliko Ponuditelj ne uspije u natječaju,
  4. Izjavu da je Ponuditelj upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine,
  5. Ponuditelj je obvezan dostaviti osnovne podatke:
   • ispravu o upisu u sudski registar (trgovački, strukovni, obrtnički ili drugi registar)
   • potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 15 dana do dana objave natječaja. Ponuditelj ne smije imati poreznog duga,
   • obrazac BON 2 ili SOL 2 za glavni račun, račun ne smije biti blokiran više od 30 dana u prethodnih šest mjeseci do dana objave natječaja,
   • izjavu da je upoznat sa uvjetima natječaja i da ih prihvaća,
   • dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru,
  6. Kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u Zonu i financijsko izvješće za prethodnu godinu,
  7. Djelatnost koju namjerava obavljati u Poslovnoj zoni,
  8. Planirana veličina objekta u m2,
  9. Potrebni energenti: struja(kw), plin(m3/h),voda (m3/h),
  10. Planirani broj novozaposlenih radnika,
  11. Planirana ulaganja i izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja,
  12. Izjavu kojom se obvezuje da će najkasnije u roku od godine ishoditi građevinsku dozvolu i dovršiti izgradnju poslovnog objekta, a započeti djelatnost najkasnije u roku od dvije godine od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora (vrijedi za Slobodnu zonu).
 8. Ponude se šalju poštom preporučeno, na adresu: Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili se predaju u sobi br. 16 I kat, u zatvorenom omotu s naznakom «PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI (navesti kojoj) – NE OTVARATI”
  Rok za podnošenje ponuda je 45 dana od dana objave Javnog natječaja u lokalnom glasilu i na internetskim stranicama Grada Bjelovara.
 9. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet ovog natječaja kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja bez navođenja razloga. Grad Bjelovar zadržava pravo poništenja ovog natječaja.
 10. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Bjelovara broj 2402006 – 1802400001, s pozivom na broj 68 – 7757 – OIB za pravne i fizičke osobe. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
  Povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju u Javnom natječaju izvršit će se u roku od 15 dana po odabiru Kupca, bez prava na kamatu.
 11. Rok u kojem se prijava mora dostaviti je 21 ožujak 2011. godine do 12,00 sati.
  Javno otvaranje ponuda održati će se 22. ožujka 2011. godine, u 13,00 sati, a licitacija u 13,30 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2.
  Licitaciji mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje osobne iskaznice, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe pravne osobe ili pisane punomoći za sudjelovanje.
  Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 12. Ukoliko najpovoljniji Ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora/Predugovora o kupoprodaji nekretnina, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.
  Jamčevina Ponuditelja koji uspije na natječaju uračunat će se u ukupnu kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćeni iznos se vraća, najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju Javnog natječaja.
 13. Odluku o odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja donijet će ovlašteno tijelo Grada Bjelovara u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i o odluci obavijestiti sve ponuditelje koji imaju pravo na prigovor u roku od tri dana od dana primitka Odluke.
 14. Najpovoljniji Ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelje s Gradom Bjelovarom sklopiti Predugovor/Ugovor o kupoprodaji nekretnina, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude.
 15. Troškove ovjere potpisa Predugovora/Ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnine snosi kupac.
 16. Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43, kao i na broj telefona 043/622 – 054 ili 622 – 056.

Smještaj i prikaz nekretnina budućih građevinskih čestica koje su pojedinačni predmet prodaje, grafički je prikazan u Idejnom projektu izgradnje prometnice izrađenom od strane Prostor d.o.o. Bjelovar (T.D. 143/10) koji svi zainteresirani ulagači mogu dobiti na uvid u upravi Poslovnog parka Bjelovar d.o.o., Trg E. Kvaternika 6, u Bjelovaru, kao i informacije o rokovima izgradnje prometnice i komunalne infrastrukture mogu se dobiti u upravi Poslovnog parka Bjelovar d.o.o., Trg E. Kvaternika 6, u Bjelovaru.

Informacije o ishođenju lokacijskih dozvola za prometnicu i predmetnu građevinsku česticu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content