Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grad Bjelovara-dva stambena prostora u Ulici D. Demetra u Bjelovaru

KLASA: 940-01/19-01/67                                                        

URBROJ: 2103/01-01-19-7                                 

Na temelju Odluke o  raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grad Bjelovara-dva stambena prostora u Ulici D. Demetra  u Bjelovaru, KLASA: 940-01/19-01/67, URBROJ: 2103/01-01-19-6, od 30. svibnja 2019. godine,  Grad Bjelovar dana 3. lipnja 2019. godine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grad Bjelovara-dva stambena prostora u Ulici D. Demetra  u Bjelovaru

I. PREDMET PRODAJE

Predmet Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grad Bjelovarasu dva stambena prostora ustambenoj zgradi ( s pomoćnim dijelom) D. Demetra 3/1 i 3/2,  ( nekretnina čkbr.2647/1 (kat. oz. 5398)  u Ulici Dimitrija Demetra, ukupne površine 742 m2, koja se sastoji od  dvorišta površine 269 m2, pomoćne zgrade površine 16 m2, stambene zgrade (višestambena ) D. Demetra 3, površine 297 m2 i stambene zgrade ( s pomoćnim dijelom) D. Demetra 3/1 i 3/2, površine 160 m2) upisani u zk.ul. broj 490, k.o. Grad Bjelovar i to:

1. STAN S7 – koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade (s pomoćnim dijelom), koji sadrži kuhinju i blagovaonu, sobu i kupaonu netto površine P=34,03 m2 kojem pripada- spremište SP7 u prizemlju netto površine P=3,64 m2  po početnoj cijeni od 75.000,00 kuna

i

2. STAN S8 – koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade (s pomoćnim dijelom), koji sadrži dnevni boravak, kuhinju i blagovaonu, sobu, dva hodnika i kupaonu netto površine P=57,98 m2 kojem pripada spremište SP8 u prizemlju netto površine P=13,32 m2 po početnoj cijeni od 125.000,00 kuna.

POSEBNA NAPOMENA: Stanovi su u derutnom stanju, neuseljivi. U naravi su povezani zajedničkim dvorištem.

Ponuda se može podnijeti za svaki stan zasebno ili za oba stana kao cjelina.

Nekretnine se prodaju u stanju „viđeno-kupljeno“.

II. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE I OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Na Javni natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina, te članovi zajednice ponuditelja (2 ili više ponuditelja zajedno).

Pravo prvokupa daje se ponuditeljima koji daju ponudu za oba stambena prostora, a pri tom ponude najviši iznos kupoprodajne cijene.

Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine,  na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB.

Javni natječaj provest će se  usmenim nadmetanjem (licitacijom).

Povećanje početne cijene zemljišta za usmeno nadmetanje iznosi najmanje 100,00 kuna.

Nakon provedenog javnog natječaja Gradonačelnik će s najboljim ponuditeljem sklopiti Ugovor o kupoprodaji, u roku koji odredi prodavatelj, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

Kupoprodajnu cijenu kupac plaća jednokratno, u roku koji bude određen ugovorom, a koji ne može biti  duži od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

Kupac  plaća  cijenu  objave oglasa Javnog natječaja i cijenu procjene nekretnine. 

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora biti numerirana i uvezana te mora sadržavati:

1. osobne podatke (ime, prezime, OIB i adresu natjecatelja ili naziv, sjedište i OIB pravne osobe),

2. oznaku nekretnine;

3. iznos ponuđene cijene te

4. broj računa radi povrata jamčevine ako ne uspije u natječaju.

 Ponudi se moraju priložiti:

  1. presliku osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
  2. dokaz o uplati jamčevine
  3. izjavu da je upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine
  4. potvrda da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja (ne stariji od 30 dana)
  5. Izjava ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku koji odredi Grad, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, plaćanje ovjere potpisa Gradonačelnika kod Javnog bilježnika, cijenu objave oglasa u javnom glasilu i cijenu procjene  nekretnine

IV. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponuditelji mogu ponudu dostaviti za jednu parcela ili više parcela. U slučaju da jedan ponuditelj podnosi ponudu za kupnju više parcela, za svaku parcelu dužan je podnijeti zasebnu ponudu.

Ponuditelji dostavljaju  pisane ponude s prilozima,  u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „Ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju stanova u Ulici D. Demetra“.

Ponude se zaprimaju do  11. lipnja  2019. godine, do 12,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati  će se 12. lipnja 2019. u 12,00 sati, a licitacija 12. lipnja 2019. u 12,30 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2.

Licitaciji moraju nazočiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje osobne iskaznice, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe pravne osobe ili pisane punomoći za sudjelovanje.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

V. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji na usmenom nadmetanju  ponudi najvišu cijenu, pod uvjetima da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

U slučaju da sudionik natječaja s prvom najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, nema pravo na povrat jamčevine, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda, uz uvjet da ponuditelj prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje parcela koje su predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja,  bez navođenja razloga, u svako doba, prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

VI. OSTALE ODREDBE

Sve informacije oko Javnog natječaja kao i predmetnim nekretninama mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, sobi 54/II ili na broj telefon 043/ 622-054 ili 622-056 u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                        Dario Hrebak

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content