Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

Natječaji

KLASA: 945-01/16-01/28
URBROJ: 2103/01-01-17-9                                                                                     
 
Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o.  Grad Bjelovar i k.o. Prgomelje KLASA: 945-01/16-01/28, URBROJ: 2103/01-01-16-4 od  15. prosinca 2016. godine, Grad Bjelovar raspisuje
J A V N I   N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta  u vlasništvu Grada Bjelovara
A. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, i to slijedećih čestica:
A)   K.O. GRAD BJELOVAR
Red.br. Kat. općina Katastarska čestica Zk. uložak Kultura Površina (ha) Cijena (kn/ha) Početni iznos (kn)

1

Grad Bjelovar

1799

5336

livada

0,8199

600,00

500,00

2

Grad Bjelovar

1800/1

5336

livada

0,1632

600,00

100,00

3

Grad Bjelovar

1801/1

5336

livada

1,4294

600,00

900,00

4

Grad Bjelovar

1809/8

5336

livada

0,5606

600,00

350,00

5

Grad Bjelovar

1798

1519

livada

0,9624

600,00

600,00

6

Grad Bjelovar

1900/2

7925

livada

0,1205

600,00

100,00

7

Grad Bjelovar

1901/1

3935

pašnjak

0,1892

600,00

150,00

8

Grad Bjelovar

1900/20

1450

livada

0,1488

600,00

100,00

Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.
 
B. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
Dosadašnji zakupci koji su uredno plaćali zakup, imaju pravo prvozakupa što dokazuju preslikom ugovora o zakupu.
 
C. Rok za podnošenje ponude za zakup je 24. travnja 2017. godine.
D.  Pravo sudjelovanja na natječaju  imaju sve  fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.
 
E.  Ponuda mora sadržavati :
    –  ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog
       subjekta,
    –  broj čestice i naznaku katastarske općine,
    – iznos ponuđene zakupnine po svakoj katastarskoj čestici, odnosno cjelinu tj. blok,
    – svrha radi koje se traži zakup,
   –  presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
    –  dokaz o uplati jamčevine,
    – ovlaštenje ili punomoć,
    – dokaz o pravu prvenstva za zakup (prijašnji Ugovor),
    –  potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,
      Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.
 F. Jamčevina u iznosu  od 10 % od iznosa zakupa čestice  uplaćuje se na žiro      račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj       7242 OIB, uz naznaku  svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta«   Odabranom  ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
G. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a     dosadašnji zakupnik ima pravo prvo zakupa, ako  uredno plaća zakupninu i      prihvati najvišu ponuđenu  cijenu  zakupa.
 
H. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru  s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.
I.    Ponude na natječaj  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom :
            «  Ponuda za natječaj  za zakup zemljišta u k.o. ………..     « .
 
J. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik. O izboru najpovoljnijeg ponuditelja ponuđači će biti obaviješteni u roku od osam dana.
K. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog  Natječaja i neprihvaćanje ponude
  bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.
L. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.43, II. kat, u vremenu od 8-10 sati,  radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.
 Za sve dodatne informacije  možete se obratiti na  telefonski broj : 043/ 622-054.
 
                                                                                                            GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog
Back to top