Javni natječaj za prodaju nekretnine zemljišta u k.o. Tomaš

Natječaji

KLASA: 944-01/16-01/19
URBROJ: 2103/01-01-14-7
                                                                                 
Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Tomaš, KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2103/01-01-16-4 od 15. prosinca 2016. godine,  raspisuje
                                                J A V N I    N A T J E Č A J
                             za prodaju nekretnine zemljišta u  k.o. Tomaš 
           
A)  Javni natječaj raspisuje se za nekretninu označenu kao:
        1. k.č.br. 684/4, kuća br. 9 i dvor u Tomašu, upisano u zk.ul.br.456, k.o. Tomaš
             –  po početnoj cijeni od 15.200,00 kuna,
         – jamčevina iznosi 1.520,00 kuna.
B) Pravo  sudjelovanja u javnom natječaju imaju svi punoljetni državljani RH i pravne
 osobe registrirane u RH, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH.
C) Plaćanje kupoprodajne cijene kupac plaća jednokratno, u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o prodaji nekretnine  najpovoljnijem ponuditelju, donijet će Gradonačelnik i s njim će sklopiti Ugovor o kupoprodaji.
D) Jamčevina se  uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine,  na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB. Presliku dokaza o  uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
E)  Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu:Grad Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Tomaš“.
Pravo prvokupa ima ponuditelj koji je vlasnik susjedne nekretnine.
Nekretninom koja je predmet natječaja raspolaže se u stanju „viđeno-kupljeno“.
 
F) Rok za podnošenje   ponuda   je 24. travnja 2017. godine do 15, 00 sati. Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave službeniku koji vodi urudžbeni zapisnik u Gradu Bjelovaru.
G) Ponuda mora uz  osobne podatke sadržavati:
oznaku nekretnine,
iznos ponuđene cijene,
– fotokopiju osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar,
-dokaz o uplati jamčevine,
-dokaz o vlasništvu (kod prava prvokupa),
-Izjavu o plaćanju ovjere potpisa kod Javnog bilježnika, troškova procijene nekretnine i objave oglasa u javnom glasilu (ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena),
-dokaz o podmirenom dugovanju prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja.
H) Javno otvaranje ponuda  obavit će Povjerenstvo za prodaju nekretnina  u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 28. travnja 2017. godine, u 12,00 sati.
 
I) Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 28. travnja 2017. godine, u 12,30 sati.
Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili  opunomoćenik ponuditelja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetima da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
J) U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji,nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
K) Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnine koja je predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača,  bez navedenog razloga.
L) Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke oprodaji  nekretnine, najpovoljnijem ponuditelju.
Kupac  plaća  cijenu  objave oglasa Javnog natječaja i cijenu procjene nekretnine. 
 
Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/ 622-054 ili 622-053.
 
 
 
 
                                                                                           GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog
Back to top