Javni natječaj za prodaju zemljišta, devet parcela, na području DPU “Jugozapad“

Natječaji

KLASA: 944-01/17-01/3
URBROJ: 2103/01-01-17-6
                                                                                                                      
Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta, devet parcela, na području DPU “Jugozapad“ (KLASA: 944-01/17-01/3, URBROJ: 2103/01-01-17-4)  od 20. ožujka 2017. godine,  raspisuje
J A V N I    N A T J E Č A J
za prodaju zemljišta, devet parcela, na području DPU “Jugozapad“
 
I. PREDMET PRODAJE
 
Predmet Javnog natječaja je prodajazemljišta na području DPU „Jugozapad“ u k.o. Grad Bjelovar, zk.ul.br. 1450, u Ulici Željka Markovića i to:
 
 

 Redni broj

 Grunt.čest.br.

 Katast.čest.br.

 Oznaka zemljišta

 Površina u m²

 Početna cijena u kn

1. 1900/21 4100/10 livada 593 187.000,00
2. 1900/22 4100/11 livada 618 182.000,00
3. 1900/23 4100/16 livada 685 201.000,00
4. 1900/24 4100/17 livada 602 189.000,00
5. 1900/25 4100/18 livada 604 178.000,00
6. 1900/26 4100/19 livada 618 182.000,00
7. 1900/27 4100/20 livada 608 191.000,00
8. 1900/28 4100/21 livada 585 184.000,00
9. 1900/29 4100/22 livada 749 202.000,00
Na predmetnim parcelama planirana je isključivo individualna stambena izgradnja, visine do max. P+1+Pk i to niska izgradnja i mala gustoća izgrađenosti te se omogućava izgradnja pasivnih i/ili nisko-energetskih građevina.
Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje utvrđeni su Detaljnim planom uređenja „Jugozapad“, „Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/2011.
Parcelama koje su predmet natječaja raspolaže se u stanju „viđeno-kupljeno“. Ponuditelj može obići zemljište koje je predmet Javnog natječaja i upoznati se sa stanjem na terenu te nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji ne može uputit prigovor vezan uz stanje i opremljenost nekretnine.
Proračunom za 2017. godinu planirana je izgradnja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za parcele koje su predmet natječaja.
II.  UVJETI PODNOŠENJA PONUDE I OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Natjecati se mogu sve domaće i strane pravne i fizičke osobe dostavom pisanih ponuda na obrascu ponude s prilozima,  u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „Ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju zemljišta na području DPU „Jugozapad“ koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.
 Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine,  na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB.
 Nakon provedenog javnog natječaja Gradonačelnik će s najboljim ponuditeljem sklopiti Ugovor o kupoprodaji, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.
Kupoprodajnu cijenu kupac plaća jednokratno, u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
Kupac  plaća  cijenu  objave oglasa Javnog natječaja i razmjernu cijenu procjene zemljišta. 
 
III. SADRŽAJ PONUDE
PISANA PONUDA podnesena na OBRASCU PONUDE mora sadržavati PRILOGE:
osobne podatke (ime i prezime, naziv pravne osobe, OIB, preslika osobne iskaznice, izvod iz sudskog registra za pravne osobe),
– oznaku parcele za koju se dostavlja ponuda,
– iznos ponuđene cijene,
-dokaz o uplati jamčevine,
-Izjava ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti Ugovor o kupoprodaji, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, plaćanje ovjere potpisa Gradonačelnika kod Javnog bilježnika, cijenu objave oglasa u javnom glasilu i razmjernu cijenu procjene  zemljišta, kao i da je upoznat sa stanjem i opremljenošću parcele,
-dokaz o podmirenom dugovanju prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja (ne stariji od 30 dana).
OBRAZAC PONUDE može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara ili na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr za vrijeme dok je Javni natječaj otvoren.
IV. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Ponuditelj se može natjecati za kupnju više parcela.
U tom slučaju ponudu podnosi za svaku parcelu na zasebnom OBRASCU PONUDE.
Rok za podnošenje   ponuda   je  24. travnja 2017. godine. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude službeniku koji vodi urudžbeni zapisnik u Gradu Bjelovaru, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
Javno otvaranje ponuda  obavit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara  u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 28. travnja 2017. godine, u 12,00 sati.
 
Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 28. travnja 2017. godine, u 12,30 sati.
Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili  opunomoćenik ponuditelja.
Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
V. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetima da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
U slučaju da sudionik natječaja s prvom najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje parcela koje su predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja,  bez navedenog razloga, u svako doba, prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.
Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 30 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.
VI. OSTALE ODREDBE
Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, sobi 43/II ili na broj telefon 043/ 622-054 ili 622-056 u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.
 
                                                                                                GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog
Back to top