Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

KLASA: 940-01/19-01/47                                                                 

URBROJ: 2103/01-01-19-6          

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup k.č.br. 6293, k.o. Grad Bjelovar KLASA: 940-01/19-01/47, URBROJ: 2103/01-01-19-4 od  25. travnja 2019. godine, Grad Bjelovar, dana 25. travnja  2019. godine, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup zemljišta  u vlasništvu Grada Bjelovara

A. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade:

Javni natječaj raspisuje se za zemljište i to:

Red.br. Kat. općina Katastarska čestica Zk. uložak Kultura Površina zakupa (m²) Početni iznos (kn)
1. Grad Bjelovar 6293 7089 livada 661 m² 100,00  

Predmetno zemljište dat će se u zakup radi poljoprivredne obrade i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

B. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.

C. Rok za podnošenje ponude za zakup je 13. svibanj 2019. godine do 15 sati.

D. Pravo sudjelovanja na natječaju  imaju sve  fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.

E. Ponuda mora sadržavati :

    –  ime, prezime i adresu, OIB ponuđača, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,

    –  broj čestice i naznaku katastarske općine,

    – iznos ponuđene zakupnine po katastarskoj čestici,

    – svrha radi koje se traži zakup, 

   –  presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,

    –  dokaz o uplati jamčevine,

    – ovlaštenje ili punomoć,

    –  potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,

     Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati. 

F. Jamčevina u iznosu  od 10 % od iznosa zakupa čestice  uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj   7242 OIB, uz naznaku  svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta«   Odabranom  ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.

G. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene.

H. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.

I. Ponude na natječaj  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom :

„Ponuda za natječaj  za zakup zemljišta č.k.br…..“

J. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog  Natječaja i neprihvaćanje ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.

K. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br. 54, II. kat, u vremenu od 8-10 sati,  radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.

 Za sve dodatne informacije  možete se obratiti na  telefonski broj : 043/ 622-054.

  GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top