Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara (Bjelovar, Sredice, Galovac)

KLASA: 945-01/18-01/14
URBROJ: 2103/01-01-18-6

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta KLASA: 945-01/18-01/14, URBROJ: 2103/01-01-18-4 od 9. travnja 2018. godine, Grad Bjelovar, dana 9. travnja 2018. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

 1. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade:
  Javni natječaj raspisuje se za zemljišta i to:

  Red.br. Kat. općina Katastarska čestica Zk. uložak Kultura Površina (ha) Cijena (kn/ha) Početni iznos zakupnine (kn)
  1. Bjelovar-Sredice 969/2 1005 oranica 0,054 700 100
  2. Grad Bjelovar 1810 5336 livada 0,681 600 410
  3. Grad Bjelovar 1808 1483 oranica 0,4317 700 310
  4. Galovac 48-dio u površini od 0,2 ha 1839 pašnjak 0,4427 600 130
  5. Galovac 49/1-dio u površini od 0,1262 ha 1839 pašnjak 0,4862 600 130

  Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

 2. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
  Pravo prvenstva (prvozakupa) imaju vlasnici susjednih parcela i dosadašnji uredni zakupnici.
 3. Rok za podnošenje ponude za zakup je 30. travnja 2018. godine do 15 sati.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.
 5. Ponuda mora sadržavati :
  • ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,
  • broj čestice i naznaku katastarske općine,
  • iznos ponuđene zakupnine po katastarskoj čestici,
  • svrha radi koje se traži zakup,
  • presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • ovlaštenje ili punomoć,
  • dokaz o pravu prvozakupa, (dokaz o vlasništvu susjedne parcele, raniji uredni zakupnik-ugovor),
  • potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,

  Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.

 6. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta« Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
  Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
 7. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a vlasnik susjedne parcele i raniji uredni zakupnik imaju pravo prvozakupa, ako prihvate najvišu ponuđenu cijenu zakupa.
 8. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.
 9. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom :„Ponuda za natječaj za zakup zemljišta č.k.br…..“
 10. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude
  bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.
 11. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.54, II. kat, u vremenu od 8-10 sati, radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.
  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj : 043/ 622-054.

GRAD BJELOVAR

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content