Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

KLASA: 945-01/19-01/16
URBROJ: 2103/01-01-19-6

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta KLASA: 945-01/19-01/03, URBROJ: 2103/01-01-19-4 od 15. siječnja 2019. godine, Grad Bjelovar, dana 14. veljače 2019. godine, raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

A. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade:
Javni natječaj raspisuje se za zemljište i to:
Kat.općina- Grad Bjelovar,
Kat.čestica- Dio 4462/1,
ZK.uložak-  8185,
Kultura- ulica ,
Površina zakupa (m²)- 690 m² ,
Početni iznos (kn)- 2.900,00

Predmetno zemljište dat će se u zakup radi korištenja u svrhu otvorenog skladišta uz uvjet da se na istom ne mogu postavljati trajni objekti i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.
Zakupnik koji nakon provedenog javnog natječaja dobije u zakup zemljište iz točke A dužan je snositi trošak procjene zakupa predmetnog zemljišta.

B. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
Pravo prvenstva (prvozakupa) imaju dosadašnji uredni zakupnici.

C. Rok za podnošenje ponude za zakup je 25. veljače 2019. godine do 15 sati.

D. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.

E. Ponuda mora sadržavati :
– ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,
– broj čestice i naznaku katastarske općine,
– iznos ponuđene zakupnine po katastarskoj čestici,
– svrha radi koje se traži zakup,
– presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
– dokaz o uplati jamčevine,
– ovlaštenje ili punomoć,
– dokaz o pravu prvozakupa, (uredni zakupnik-ugovor),
– potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,
– izjavu da će snositi trošak procjene zakupa predmetnog zemljišta.
Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.

F. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta« Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.

G. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a raniji uredni zakupnik imaju pravo prvozakupa, ako prihvate najvišu ponuđenu cijenu zakupa.

H. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.

I. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom :

„Ponuda za natječaj za zakup zemljišta č.k.br…..“

J. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude
bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.

K. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.54, II. kat, u vremenu od 8-10 sati, radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj : 043/ 622-054.

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content