Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti na području Grada Bjelovara

Natječaji

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/13), i Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2015. Godinu ( Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 1/15), Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, dipl.politolog, dana 28. svibnja 2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA STJECANJA ZNANJA I VJEŠTINA U POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

Članak 1.

Namjena korištenja sredstava
Poticajna financijska sredstva su potpore male vrijednosti sukladno uredbi de minimis, a namijenjena su za financiranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti na području grada Bjelovara za subvenciju edukacije – IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA.

Članak 2.

Korisnici subvencije
Korisnici potpora su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojim je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Grada Bjelovara.
Subvenciju može koristiti samo jedan član Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 3.

Kriteriji za dodjelu subvencije i iznos subvencije
Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prema sljedećim kriterijima:

 • da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • da ima sjedište na području Grada Bjelovara, i da mu je poljoprivreda osnovna djelatnost,
 • da nosioc OPG-a ima prebivalište na području Grada Bjelovar,
 • da posluju preko žiro računa,
 • da nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Bjelovara,
 • da su pohađali edukaciju stručnog osposobljavanja – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida,
 • dokaz o izvršenoj i plaćenoj edukaciji,
 • da u prethodne dvije fiskalne godine uključujući zatraženu de minimis potporu za edukaciju, nije prešao iznos od 15.000,00 eura sukladno Uredbi de minimis.

Članak 4.

Iznos subvencije
Subvencija po ovom projektu odobrava se u iznosu:

 • 30% od plaćenog računa troškova edukacije, a ne više od 100,00 kn po korisniku.

Članak 5.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju:

 1. Ispunjen obrazac zahtjeva 
 2. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za polaznike,
 3. Kopija plaćenog računa za izvršenu uslugu edukacije
 4. Kopija Certifikata, iskaznice odnosno drugih odgovarajućih dokumenata o stečenom znanju.
 5. Kopija osobne iskaznice
 6. Kopija žiro računa s IBAN-om
 7. Potvrda da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru
 8. Izjava o iznosima dodijeljenim potporama malih vrijednosti ( de minimis ) u prethodne dvije fiskalne godine

Članak 6.

Završne odredbe
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu preuzeti i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063 ili 043/622-072.

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Grada Bjelovara ili šalju poštom, obavezno u zatvorenoj omotnici s napomenom za projekt. Stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida, ne otvaraj – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2.

Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati, niti naknadno dopunjavati.

Javni poziv je otvoren do utroška planiranih sredstava.

KLASA: 320-01/15-01/20
URBROJ: 2103/01-01-15-2
Bjelovar, 28. svibnja 2015.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

 

Zahtjev za dodjelu subvencije za edukaciju - izobrazba o održivoj uporabi pesticida (2015.) / 0.2 MiB /

Back to top