Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova za ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području Grada Bjelovara

Natječaji

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/13), i Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2015. Godinu, (Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 1/15), Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, dipl.politolog, dana 28. svibnja 2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA ZA ISPITIVANJE UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA ( prskalica i raspršivača ) NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

Članak 1.

Namjena korištenja sredstava
Poticajna financijska sredstva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis, a namijenjena su za financiranje dijela troškova za ispitivanje uređaja za zaštitu bilja ( prskalica i raspršivača ) na području Grada Bjelovara.

Članak 2.

Korisnici subvencije
Korisnici potpora su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojim je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Grada Bjelovara.
Subvenciju može koristiti samo jedan član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 3.

Kriteriji za dodjelu subvencije
Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prema sljedećim kriterijima:

 • da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • da ima sjedište na području Grada Bjelovara, i da mu je poljoprivreda osnovna djelatnost,
 • da posluju preko žiro računa,
 • da nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Bjelovara,
 • dokaz o izvršenom ispitivanja uređaja za zaštitu bilja (prskalica-raspršivača), dokaz o izvršenoj i plaćenoj edukaciji
 • da u prethodne dvije fiskalne godine uključujući zatraženu de minimis potporu za edukaciju, nije prešao iznos od 15.000,00 eura sukladno Uredbi de minimis.

Članak 4.

Iznos subvencije
Subvencija po ovom projektu odobrava se u iznosu:

 • 100,00 kn po korisniku

Članak 5.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Ispunjen obrazac zahtjeva 
 2. Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 3. Kopija osobne iskaznice 
 4. Kopija žiro računa s IBAN-om
 5. Kopija plaćenog računa o izvršenoj uplati pregleda uređaja za zaštitu bilja (prskalica-raspršivača)
 6. Potvrda da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru
 7. Izjava o iznosima dodijeljenim potporama malih vrijednosti ( de minimis ) u prethodne dvije fiskalne godine

Članak 6.

Završne odredbe
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu preuzeti i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063 ili 043/622-072.

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Grada Bjelovara ili šalju poštom, obavezno u zatvorenoj omotnici s napomenom za projekt dodjele financijskih sredstava za ispitivanje uređaja za zaštitu bilja, ne otvaraj – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2.

Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati, niti naknadno dopunjavati.

Javni poziv je otvoren do utroška planiranih sredstava.

KLASA: 320-01/15-01/20
URBROJ: 2103/01-01-15-2
Bjelovar, 28. svibnja 2015.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

 

Zahtjev za dodjelu subvencije za ispitavanje uredaja za zastitu billja (2015.) / 0.2 MiB /

Back to top