Javni poziv za korištenje poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta

Natječaji

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 2/13), članka 4., stavka 2. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva Grada Bjelovara (KLASA: 402-07/12-01/27, URBROJ: 2103/01-02-12-4 od 5. prosinca 2012. godine) i članka 8., stavka 1. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta (KLASA: 402-07/12-01/28, URBROJ: 2103/01-02-12-4 od 5. prosinca 2012. godine), Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 28. svibnja 2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV
ZA KORIŠTENJE POTICAJNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH OBRTA

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

  Predmet javnog poziva je dodjela subvencija Grada Bjelovara za održavanje i razvoj tradicijski obrta, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Bjelovara za tekuću kalendarsku godinu.

 2. KORISNICI SUBVENCIJA

  Subvencija je namijenjena poticanju očuvanja i razvoja tradicijskih obrta na području Grada Bjelovara i to slijedećih djelatnosti:

   

  TRADICIJSKI OBRTI

  1. bačvar
  2. četkar
  3. košarač (izrada predmeta od slame i pruća)
  4. lončar
  5. pećar (izrada i slaganje keramičkih peći)
  6. remenar
  7. tkanje na tkalačkom stanu 
  8. užar
  9. medičar
  10. licitar
  11. svjećar
  12. postolar (ručna izrada i popravak obuće)
  13. urar (isključivo održavanje i popravci)
  14. krznar
  15. zlatovez i čipkarstvo
  16. puškar
  17. brusač – oštrač
  18. kišobranar (izrada i popravci kišobrana)
  19. kovač
  20. izrada lutaka u narodnoj nošnji
  21. klobučar (proizvodnja šešira i kapa)
  22. proizvodnja suvenira i rukotvorina
  23. filcanje vune
  24. dimnjačarstvo
  25. sve druge prikladne djelatnosti koje ostvare Znak tradicijskog obrta HOK-a prema Pravilniku o tradicijskim i umjetničkim obrtima NN 112/2007.

   

 3. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA

  Poticajna financijska sredstva odobravaju se za subvencioniranje:

  1. nabavku alata, opreme i materijala potrebnog za unapređenje proizvodnog procesa, 
  2. poboljšanje uvjeta rada u obrtničkim radionicama (osnovna sredstva i troškovi uređenja radnog prostora),
  3. edukacija (stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskom obrtu),
  4. usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranja proizvoda, inovacija u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže),
  5. promotivnih aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima i troškovi izrade promidžbenog materijala).
 4. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE

  Subvencije se odobravaju obrtnicima, obiteljskim zadrugama i klasterima, hrvatskim državljanima čije je prebivalište i sjedište obrta na području Grada Bjelovara, a koji su registrirani za obavljanje navedenih djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije objave ovog Javnog poziva, a koji nemaju nepodmirenih obveza prema RH i Gradu Bjelovaru.

  Subvencije po ovom Javnom pozivu odobravaju se maksimalno do ukupnog iznosa 5.000,00 kuna, bez obzira da li se zahtjev odnosi na jednu ili više namjena i to:

  • 40% iznosa, vrijednosti nabavljenog alata i opreme za unapređenje proizvodnog procesa, 
  • 30% iznosa, za poboljšanje uvjeta rada u obrtničkim radionicama,
  • 20% iznosa, za edukaciju i usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
  • 10% iznosa, za troškove promotivnih aktivnosti,

  Subvencije se dodjeljuju obrtnicima koji obavljaju obrte iz točke 2. ovog Javnog poziva prema sljedećim kriterijima:

  1. prebivalište vlasnika obrta na području Grada Bjelovara,
  2. sjedište obrta na području Grada Bjelovara,
  3. podmirene sve obveze Gradu Bjelovaru,
  4. podmirene sve obveze prema RH,
  5. vrsta djelatnosti,
  6. broj zaposlenih
  7. broj naučnika, ( ako ih ima),
  8. najmanje 6 mjeseci bavljenja obrtom,
  9. deficitarnost obrta,
  10. program tradicijske obrtničke djelatnosti,
  11. pozitivno poslovanje prethodne godine,
  12. opravdanost sredstava od prošle godine (ukoliko su korištena)
  13. prijavljen u registar poreznih obveznika ( ROP)

  Podnositelj zahtjeva treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu subvencije;
  2. potvrdu o prebivalištu vlasnika obrta,
  3. preslika rješenja o registraciji obrta/preslika obrtnice;
  4. potvrda nadležne Porezne uprave o podmirenim obvezama prema RH
  5. potvrda Grada Bjelovara o podmirenim obvezama prema gradu,
  6. ugovor o naukovanju (ukoliko radionica ima naučnika); .
  7. potvrdu Hrvatske obrtničke komore o deficitarnosti obrta; 
  8. program tradicijske obrtničke djelatnosti (s opisom i fotografijama proizvoda);
  9. izvješće o rezultatima poslovanja za prethodnu godinu,
  10. plaćeni račun ili ugovor, izvod sa žiro – računa (dokaz o plaćenoj namjeni), 
  11. potvrdu da je upisan u registar poreznih obveznika (ROP)- (porezna uprava), 
  12. drugu dokumentaciju kojom potkrepljuje svoj zahtjev:
   • potvrda o sudjelovanju na sajmovima,
   • dokaz o certifikaciji normi kvalitete (ugovor),
   • dokaz o izvršenoj edukaciji vlasnika i zaposlenih (uvjerenje, priznanje, potvrda).
   • promidžbeni materijal (brošure,cjenik proizvoda i sl.), ukoliko radionica ima navedeno;
 5. POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA

  Zahtjeve za dodjelu subvencija razmatra Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt „Tradicijski obrti“ osnovano Odlukom Gradonačelnika, a konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Gradonačelnik temeljem prijedloga Povjerenstva.

 6. OBVEZE KORISNIKA POTPORE

  Ukoliko je korisnik potpore otuđio sufinanciranu opremu, propustio izgraditi sufinancirani objekt ili raskinuo ugovor, korisnik potpore dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Bjelovara i bit će isključen iz dodjele potpora sljedećih pet godina.

  Korisnik potpore subvenciju mora vratiti na žiro – račun Grada Bjelovara u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

  Ukoliko je korisniku potpore pogreškom isplaćen viši iznos od stvarno potrebnog, dužan je u roku od 8 dana od primljene obavijesti o pogrešci viši iznos isplaćene potpore vratiti u Proračun Grada Bjelovara. Ako korisnik ne vrati preplaćena sredstva u roku, bit će isključen iz dodjele potpore sljedeće tri godine

 7. PRIJELAZNE OBVEZE

  Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu preuzeti i u Upravnom odjelu za gospodarstvo grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 043/622-063 ili o43/622-072.

  Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Grada Bjelovara ili šalju poštom, obavezno u zatvorenoj omotnici s napomenom – Za projekt “Tradicijski obrti”, ne otvaraj – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2.

  Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati, niti naknadno dopunjavati.

  Javni poziv je otvoren do utroška planiranih sredstava.

KLASA: 402-07/15-01/16
URBROJ: 2103/01-01-15-1
Bjelovar, 28. svibanj 2015.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

 

Zahtjev za korištenje poticajnih sredstava za razvoj tradicijskih obrta za 2015. godinu / 0.1 MiB /

Back to top