Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje projekta „Sirari – 2015“

Natječaji

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara, („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 2/13), članka 7. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekta „Sirari“ (izgradnje i opremanje mini sirana, mljekomata i usavršavanja sirara), KLASA: 320-15/12-01/2, UR.BROJ: 2103/01-02-12-3 ), od 5. prosinca 2012. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara , Antun Korušec dipl.politolog, dana 28. svibnja 2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje
projekta „Sirari – 2015“

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Bjelovara raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – za sufinanciranje projekta „Sirari – 2015“.

Članak 2.

Projekt je namijenjen za sufinanciranje izgradnje i opremanje mini-sirana, stručno usavršavanje poljoprivrednika-sirara, nabavu opreme potrebne u proizvodnom procesu, nabavu mljekomata, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave proizvodnjom sira , a imaju sjedište na području Grada Bjelovara.
Financijska sredstva po ovom projektu odobravaju se u visini od 50% uloženih sredstava u projekt, a najviše do 10.000,00 kuna.

Članak 3.

Financijska sredstva po ovom projektu odobravaju se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • upisani su u upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • da OPG ima sjedište na području Grada Bjelovara,
 • vlasnik OPG ima prebivalište na području Grada Bjelovara,
 • imaju već uhodanu proizvodnju sira na gospodarstvu,
 • proizvode sir i plasiraju ga na tržište,
 • raspolažu sa postojećim stočnim fondom, muznih krava,
 • da su podmirene sve obveze prema Gradu Bjelovaru,

Članak 4.

Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava treba dostaviti na propisanom obrascu sa slijedećom obveznom dokumentacijom:

 • presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • presliku osobne iskaznice podnosioca zahtjeva,
 • osnovne podatke o OPG-u, ( proizvodnja i prodaja sira ),
 • potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru,
 • plaćene račune o izvršenoj kupnji opreme ili uređenja prostora ili troškova edukacije,
 • presliku članske iskaznice Udruge sira „Bjelovarski kvargl“ Bjelovar ( ako je član),
 • potvrdu HPA- selekcije o broju krava,
 • žiro-račun i IBAN broj.

Članak 5.

Zahtjeve za dodjelu financijskih sredstava razmatra Povjerenstvo osnovano Odlukom Gradonačelnika, a konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Gradonačelnik temeljem prijedloga Povjerenstva.

Članak 6.

Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu preuzeti i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063 ili 043/622-072.

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Grada Bjelovara ili šalju poštom, obavezno u zatvorenoj omotnici s napomenom za projekt. „Sirari – 2015“, ne otvaraj – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2.

Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati, niti naknadno dopunjavati.

Javni poziv je otvoren do utroška planiranih sredstava.

Klasa: 320-15/15-01/1
Urbroj:2103/01-01-15-1
Bjelovar, 28. svibanj 2015.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

 

Zahtjev za uključivanje u projekt "Sirari - 2015" / 0.1 MiB /

Back to top