Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje otkupa ovčje vune u 2015. godini

Natječaji

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 2/13 ), članka 7. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje otkupa ovčje vune, Klasa:320-08/12-01/5, Urbroj: 2103/01-02-12-3 od 5. prosinca 2012. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl.politolog, dana 28. svibnja 2015. godine , objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje
otkupa ovčje vune u 2015. godini

Članak 1.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Grada Bjelovara – za sufinanciranje otkupa ovčje vune u 2015. godini, uzgajivačima ovaca sa područja Grada Bjelovara.

Članak 2.

Projekt je namijenjen za sufinanciranje otkupa ovčje vune, 2,00 kune po kilogramu otkupljene vune, uzgajivačima ovaca sa području Grada Bjelovara.

Članak 3.

Financijska sredstva po ovom projektu odobravaju se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima – (uzgajačima ovaca), koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • upisani su u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • imaju sjedište OPG-a na području Grada Bjelovara,
 • nositelj OPG ima prebivalište na području Grada Bjelovara,
 • raspolažu sa postojećim stočnim fondom ( stadom ),
 • vjerodostojni dokument o prodanoj vuni,
 • podmirene obveze prema gradu Bjelovaru,
 • podmirene obveze prema RH,

Članak 4.

Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava treba dostaviti na propisanom obrascu a uz privitak zahtjeva treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku rješenja o upisu u Upisnik OPG-a,
 • presliku osobne iskaznice, 
 • potvrdu o registriranom stadu ( veličina stada – broj ovaca), 
 • otkupni blok iz kojeg je vidljivo da je otkup izvršen, cijena otkupa, 
 • količina otkupljene vune,
 • potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu 
 • Bjelovaru, 
 • žiro-račun i IBAN broj.

Članak 5.

Zahtjeve za dodjelu financijskih sredstava razmatra Povjerenstvo osnovano odlukom Gradonačelnika, a konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Gradonačelnik temeljem prijedloga Povjerenstva.

Članak 6.

Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu preuzeti i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, a sve dodatne informacije, mogu se dobiti na broj telefona: 043/622-063 ili 043/622-072.

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Grada Bjelovara ili šalju poštom, obavezno u zatvorenoj omotnici s napomenom za projekt. „Ovčari“- 2015, ne otvaraj – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2.

Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati, niti naknadno dopunjavati.

Javni poziv je otvoren do utroška planiranih sredstava.

Klasa: 402-07/15-01/14
Urbroj:2103/01-01-15/1
Bjelovar, 28. svibanj 2015.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

 

Zahtjev za uključivanje u projekt "Ovčari" za 2015. godinu / 0.1 MiB /

Back to top