Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za međunarodne norme kvalitete, poduzetnicima

Natječaji

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni Glasnik Grada Bjelovara” broj 2/13), članka 7. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih sredstava za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje, Klasa:402-07/12-01/29, Urbroj:2103/01-02-12-4 od 5. prosinca 2012. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl.politolog, dana 28. svibnja 2015. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA ZA KONZULTANTSKE
USLUGE I IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA MEĐUNARODNE NORME
KVALITETE, PODUZETNICIMA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Predmet javnog poziva je sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za norme HACCP-a, GLOBALGAP-a, sve oznake ISO, CE oznake, poduzetnicima koji imaju sjedište na području Grada Bjelovara..

Članak 2.

Projekt je namjenjen za podizanje razine usklađenosti proizvoda sa strogim svjetskim standardima i lakšeg uključivanja u svjetske procese.

Članak 3.

Subvencije po ovom projektu odobravaju se u iznosu od 50% nastalih troškova konzultantskih usluga ili troškova certifikacije a najviše do 5.000,00 kuna.

Članak 4.

Subvencije se dodjeljuju poduzetnicima koji zadovoljavaju slijedeće kriterije:

 • da je upisan u registar Trgovačkog suda
 • da mu je sjedište na području Grada Bjelovara,
 • da ima svoj matični broj,
 • da ima Ugovor sklopljen s kozultantskom kućom o konzultantskoj usluzi,
 • da posluje preko žiro – računa,
 • da nema nepodmirenih obveza prema Gradu
 • da ima dokaz o izvršenoj i plaćenoj certifikaciji.

Članak 5.

Podnositelj zahtjeva treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu subvencije,
 2. preslika rješenja o upisu poduzetnika u registar Trgovačkog suda,
 3. ugovor sa konzultantskom kućom,
 4. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru,
 5. žiro-račun i broj IBAN
 6. plaćeni račun konzultantske kuće za izvršenu certifikaciju.

Članak 6.

Ukoliko je korisnik potpore otuđio sufinanciranu opremu, propustio izgraditi sufinancirani objekt ili raskinuo ugovor, korisnik potpore dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Bjelovara i bit će isključen iz dodjele potpora sljedećih pet godina.

Korisnik potpore subvenciju mora vratiti na žiro – račun Grada Bjelovara u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

Ukoliko je korisniku potpore pogreškom isplaćen viši iznos od stvarno potrebnog, dužan je u roku od 8 dana od primljene obavijesti o pogrešci viši iznos isplaćene potpore vratiti u Proračun Grada Bjelovara. Ako korisnik ne vrati preplaćena sredstva u roku, bit će isključen iz dodjele potpore sljedeće tri godine

Članak 7.

Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara,Trg Eugena Kvaternika 2, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 043/622-063 ili 043/622-072.

Zahtjev za dodjelu subvencije treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, u zatvorenoj kuverti s naznakom – Za projekt “Sufinanciranje konzultantskih usluga i certifikata” – ne otvaraj.

Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati, niti naknadno dopunjavati.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Klasa:402-07/15-01/15
Ur.broj:2103/01-01-15-1
Bjelovar, 28. svibanj 2015.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

 

Zahtjev za uključivanje u projekt "Sufinanciranje konzultantskih usluga i certifikata" za 2015. godinu - poduzetnici / 0.1 MiB /

Back to top