Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za međunarodne norme kvalitete, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Natječaji

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni Glasnik Grada Bjelovara” broj 8/09, 11/09 i 2/13 ), članka 7. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za međunarodne norme kvalitete obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, Klasa:320-01/12-01/120, Urbroj:2103/01-01-12-3 od 5. prosinca 2012. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl.politolog, dana 28. svibnja 2015. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA ZA KONZULTANTSKE USLUGE I IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA MEĐUNARODNE NORME KVALITETE, OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

Članak 1.

Predmet javnog poziva je sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za norme HACCP-a, GLOBALGAP-a, i ostalo, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ( dalje u tekstu OPG), koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara, koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Članak 2.

Projekt je namjenjen za podizanje razine usklađenosti i poljoprivrednih proizvoda sa strogim svjetskim standardima i lakšeg uključivanja u svjetske procese, uvođenje sustava zdravstveno ispravne hrane, poticanja ekološke, integrirane proizvodnje, te omogućavanje slobodnog protoka robe na EU tržište.

Članak 3.

Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prema slijedećim kriterijima:

 • da je OPG upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • da ima sjedište na području Grada Bjelovara,
 • da ima svoj matični broj domaćinstva,
 • da ima Ugovor s kozultantskom kućom o konzultantskoj usluzi,
 • da posluje preko žiro – računa,
 • da ima podmirene obveze prema Gradu Bjelovaru,
 • dokaz o izvršenoj i plaćenoj certifikaciji.

Članak 4.

Subvencije po ovom projektu odobravaju se u iznosu od 50% nastalih troškova konzultantskih usluga ili troškova certifikacije a ukupno najviše do 5.000,00 kuna.

Članak 5.

Podnositelj zahtjeva treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu subvencije,
 2. preslika rješenja o upisu u Upisnik OPG-a,
 3. presliku osobne iskaznice nosioca OPG,
 4. osnovne podatke o OPG-u,
 5. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru,
 6. žiro – račun broj i IBAN,,
 7. vrsta proizvodnje kojom se OPG bavi – djelatnost
 8. plaćeni račun konzultantske kuće za izvršenu certifikaciju.

Članak 6.

Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu preuzeti i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 043/622-063 ili 043/622-072.

Zahtjev za dodjelu subvencije treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Grada Bjelovara,Trg Eugena Kvaternika 2., u zatvorenoj kuverti s naznakom – Za projekt “Sufinanciranje konzultantskih usluga i certifikata” – ne otvaraj.

Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati, niti naknadni dopunjavati.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Klasa:402-07/15-01/15
Ur.broj:2103/01-01-15-1
Bjelovar, 28. svibanj 2015.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

 

Zahtjev za uključivanje u projekt "Sufinanciranje konzultantskih usluga i certifikata" za 2015. godinu - OPG / 0.1 MiB /

Back to top