Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevina u 2011. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevina (KLASA: 612-08/11-01/2, URBROJ: 2103/01-01-3) Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI POZIV

 1. vlasnicima/suvlasnicima građevina, korisnicima građevina ili fizičkoj/pravnoj osobi koja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima upravlja građevinom:
  • koje su zaštićena kulturna dobra temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)
  • koje se nalaze unutar prostornih međa „Kulturno – povijesne cjeline grada Bjelovara“ određenih Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine: KLASA: UP/I-612-08/07-06/0100, URBROJ: 532-04-01-1/4-07-2 od 02. svibnja 2007.

  Prijavu za sufinanciranje Programa mogu podnijeti vlasnik/suvlasnik, korisnik građevine uz pisanu suglasnost vlasnika/suvlasnika ili fizička/pravna osoba koja upravlja nekretninom sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 2. Iz sredstava spomeničke rente sufinancirat će se:
  • u 30% iznosu, a najviše u iznosu od 60.000,00 kn po pojedinoj građevini, radovi na sanaciji i obnovi pročelja ili pokrova krovova,
  • u iznosu od 120.000,00 kn radovi na obnovi pročelja ukoliko za obnovu pročelja bude prijavljen samo jedan program čiji izvedbeni troškovnik predviđa radove u iznosu od najmanje 400.000,00 kn.
 3. Radovi koji se sufinanciraju su:
  • konzervatorsko-restauratorski radovi na povijesnim detaljima izrađenim u kamenu, stucco masi, drvetu, detaljima izvedenim lijevanjem, ukrasnoj žbuci ili oslikavanjem na žbuci, jetkanjem ili oslikavanjem na staklu, te vitrajima;
  • kamenarski radovi na zamjeni oštećenih povijesnih detalja portalnih i prozorskih okvira, balkonskih i stubišnih ograda, kamenih podnožja;
  • bravarski, kovački i kovinopojasarski radovi na metalnim detaljima rešetaka, kapaka, ograda i povijesno oblikovanog okova vrata i prozora: kvaka, štitova;
  • limarski radovi na obnovi ili zamjeni limenih ukrasa: krovnih lukarni, sljemenskih vršaka, ukrasnih opšava, te limenih oluka sa ukrasnim nosačima;
  • stolarsko-rezbarski radovi na obnovi portalnih vratnica, prozora i ostalih drvenih detalja;
  • štukaterski radovi s radnjama od štukolustra, flandranje, pozlatarski radovi;
  • obnova pročelja zidnim pločicama, drvenim daščicama;
  • obnova pokrova krovova pločicama škriljevca, glaziranim crijepom i zidnim pločicama, drvenim daščicama (klasična šindra i drugo);
  • ostali radovi na sanaciji i obnovi pročelja i pokrova krovova.
 4. Podnositelji prijave za sufinanciranje Programa dostavljaju uredno ispunjenu i potpisanu Prijavu za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja građevina koje se nalaze unutar prostornih međa (zaštićenog kulturnog dobra) „Kulturno – povijesne cjeline grada Bjelovara“, preporučeno poštom na adresu GRADA BJELOVARA, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar, s naznakom «Povjerenstvu za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevina». Prijava se može predati i neposredno u pisarnici Grada Bjelovara na adresi Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar.Prijava se mora predati do 1. lipnja 2011. godine.

  Obrazac prijave može se dobiti u sobi 43 Gradske uprave Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 ili se može ispisati sa web stranice Grada Bjelovara, www.bjelovar.hr, za čitavo vrijeme trajanja Javnog poziva.

 5. Program koji Podnositelj prijave predlaže mora biti cjelovit te obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja ili pokrova krovova građevine.
 6. Uz Prijavu Podnositelj prilaže slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici:
  • punomoć vlasnika/suvlasnika za zastupanje osobi koja je podnositelj Prijave, u postupku uvrštavanja prijavljenog Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevine na Listu prioriteta Grada Bjelovara za korištenje sredstava spomeničke rente;
  • izvadak iz zemljišne knjige – knjige položenih ugovora ili ugovor o stjecanju vlasništva, za sve vlasnike građevine, čime se dokazuje njihovo pravo vlasništva na građevini, dijelu građevine ili odgovarajućem suvlasničkom dijelu građevine;
  • izvadak iz katastarskog plana i popis katastarskih čestica s posjednicima;
  • izjavu svih vlasnika/suvlasnika ili korisnika predmete građevine da su suglasni s provedbom prijavljenog Programa, te njihovu izjavu da će sve troškove realizacije Programa prema predloženom troškovniku u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje Programa snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;
  • stručno mišljenje ovlaštenog statičara o građevinskom stanju pročelja i pokrova krovova građevine, te o statičkoj stabilnosti građevine koja se sanira i obnavlja;
  • ukoliko je mišljenje o statičkoj stabilnosti građevine negativno, izjavu svih vlasnika/suvlasnika ili korisnika građevine da će statičku sanaciju građevine provesti prije početka radova na obnovi pročelja i pokrova krovova kao i da će je u cijelosti financirati samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;
  • prethodno mišljenje i odobrenje u svezi s provedbom prijavljenog Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevine izdano od Konzervatorskog odjela u Bjelovaru;
  • sve izdane prethodne suglasnosti i odobrenja izdane u skladu sa zakonom od nadležnih državnih tijela za provođenje prijavljenog Programa;
  • pravomoćno rješenje nadležnih ministarstava o provođenju propisanih hitnih mjera zaštite građevine (ako postoji);
  • izvedbeni troškovnik sa posebno izdvojenim i specificiranim radovima sanacije i obnove pročelja i pokrova građevine izrađen od ovlaštene stručne osobe, s priloženim ovlaštenjem za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara dobivenog od strane nadležnog tijela za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili adekvatnim referencama;
  • foto – dokumentaciju građevine;

  Podnositelj prijave – obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je priložiti i potvrdu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora o svim izmirenim dospjelim dugovanjima Gradu Bjelovaru po osnovi naknade za spomeničku rentu do dana podnošenja prijave za sufinanciranje.

 7. Nakon isteka roka za podnošenje prijava Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara dostavlja sve uredne i potpune prijave sa priloženim prilozima Povjerenstvu za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevina. Podnositelje neurednih i nepotpunih prijava Povjerenstvo će pozvati da u daljnjem roku koji ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana dostave poziva, isprave ili dopune svoje prijave koje nisu prema obrascu prijave popunjene traženim podacima ili uz koje nisu dostavljeni svi traženi prilozi. Zakašnjele, neuredne i nepotpune prijave koje nisu ispravljene i nakon naknadnog poziva neće se razmatrati i smatrat će se kao da nisu dostavljene.
Template file :: popis does not exist!
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content