Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – vodoopskrbni cjevovod u naselju Prespa (spoj Prespa – Tomaš – Prespa)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000006
URBROJ: 2103/01-06/11-16-0004
Bjelovar, 28. 11. 2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d. o. o. , HR-43000 Bjelovar,
Ferde Livadića 14 a

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodoopkrbni cjevovod u naselju Prespa ( spoj Prespa – Tomaš – Prespa ), na katastarskim česticama k.č.br. 1290, 553/3, 553/4, 554/1, 1307, 554/2, 1286, 1304, 1287, 441/2, 440/1, 444/7, 444/6, 439/4, 445/13, 445/15, 445/14, 459/16, 459/13, 459/12, 459/10, 459/7, 462/13, 462/10, 462/11, 462/8, 475/7, 475/5, 476/4, 476/2, 529/20, 530/2, 529/18, 529/10, 531/9, 531/7 i 1285 k.o. Prespa, te katastarskim česticama k.č.br. 648/2, 1004/1, 645/5, 645/6 i 647/2 k.o. Tomaš.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09. 12. 2016. godine od 11 – 13 sati, u prostorijama Grada Bjelovara – Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – II kat – soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Vera Šimek, ing.građ.

 

Back to top