Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine – OPG Snježana Šolčić

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000061
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0007
Bjelovar, 28.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPG SNJEŽANA ŠOLČIĆ, HR-43000 PATKOVAC, PATKOVAC 67
dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • formiranje građevne čestice građevine 
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja muznih krava, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – trenč silos, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dvije nadzemne lagune i plato za kruti gnoj, 2. skupine
  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dogradnja postojeće staje muznih krava, 2. skupine
  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dogradnja postojeće gospodarske zgrade – staje i spremišta poljoprivrednih strojeva, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – predjama, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – dezbarijera, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – sabirna jama, 2. skupine,

  na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1178/2 (formirana od k.č.br. 1001/29, 1178/2, 1180/1, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/5 (1182), 1189/1 i 1189/2) k.o. Prespa (Patkovac kbr. 67).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28. 
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

 

 

Back to top