JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac

Grad Bjelovar - Obavijest

KLASA: 944-01/16-01/18
URBROJ: 2103/01-01-17-6
 
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac KLASA: 944-01/6-01/18 , URBROJ: 2103/01-01-16-3 , Grad Bjelovar raspisuje
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac
1.PREDMET JAVNOG POZIVA je iskaz interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u  Bjelovaru,  k.o. Grad Bjelovar i to čkbr. 3736/1 (katastarska oznaka 9/1), Lepirac-oranica, površine 41 089 m2,  upisane u zk.ul.br. 6270  k.o Grad Bjelovar, koje se može parcelirati na slijedeće parcele- privremenih oznaka:,
1) P 4 – površine 9215  m²,
2) P 5- površine 7813  m²
3) P 7- površine 8210  m²
4) P 8- površine 8307  m²
Početna cijena iznosi 30 kn/m2.
 
Sukladno iskazanom interesu formirat će se parcele, u skladu s Urbanističkim  planom uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/04, 7/06 i 6/10) koje će se prodavati temeljem odluka nadležnih tijela Grada putem javnog natječaja .
Sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/04, 7/06 i 6/10) namjena  predmetnih nekretnina  poslovna namjena
2. ISKAZ INTERESA
Zainteresirane osobe interes mogu iskazati podnošenjem PISMA NAMJERE.
 
PISMO NAMJERE mora biti potpisano te  mora sadržavati:
  1. Naziv, adresu i osnovne podatke o Ponuditelju,
  2. Potrebnu površinu zemljišta, odnosno privremene oznake parcela za koje postoji interes
  1. Kratki opis dosadašnjeg poslovanja, broj zaposlenih, razlozi ulaska u Zonu i  financijsko izvješće za prethodnu godinu,
  2. Djelatnost koju namjerava obavljati u Zoni,
  3. Planirana veličina objekta u m²,
  4. Potrebni energenti: struja(kw), plin(m3/h),voda (m3/h),
  5. Planirani broj novozaposlenih radnika,
  6. Planirana ulaganja i izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja,
Pisma namjera se šalju poštom preporučeno, na adresu: Grad Bjelovar,  E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili se predaju osobno u sobi br. 15 I kat, u zatvorenom omotus naznakom «PISMO NAMJERE-ISKAZ INTERESA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVI BORIK-LEPIRAC“
ROK u kojem se pismo namjere  mora dostaviti  je 24. travnja 2017. godine do 12,00 sati.
 
3. INFORMACIJE vezane uz javni poziv mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43, kao i na broj telefona 043/622-056 ili 622-054.
GRAD BJELOVAR
Back to top