JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom)

Natječaji

KLASA: 944-01/16-01/17
URBROJ: 2103/01-01-17-10
Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta  u Bjelovaru u  poslovnoj zoni Novi borik-Lepirac KLASA: 944-01/6-01/17 , URBROJ: 2103/01-01-16-5, od 14. prosinca 2016.godine, Grad Bjelovar dana  raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u
poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru
(licitacijom)
1.Predmet Javnog natječaja je prodaja zemljišnih parcela, u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u  Bjelovaru,  k.o. Grad Bjelovar i to:
                     
a) k.č.br. 3732 (katastarska oznaka 9/14) površine 6454  m²,   po početnoj cijeni od 193.620,00 kuna,
b) k.č.br. 3734 (katastarska oznaka 9/16)   površine 7644  m²,    po početnoj cijeni od 229.320,00 kuna,             
 c) k.č.br. 3735 (katastarska oznaka 9/17)  površine 9157  m²,   po početnoj cijeni od 274.710,00 kuna.
 
Predmetne nekretnine prodaju se u uređenom  stanju s izgrađenom pristupnom cestom te s  izgrađenom  infrastrukturom (električna energija, voda, kanalizacija i telekomunikacije i dr).
Ponuditelji mogu ponudu dostaviti samo za jednu česticu.
S najpovoljnijim Ponuditeljem sklopit će se Ugovor o kupoprodaji nekretnine .
2. Djelatnosti:
Sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/04, 7/06 i 6/10) namjena  predmetnih nekretnina  je  proizvodnja i gospodarska namjena.
3. Ponuditelji mogu biti trgovačka društva i obrti u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.
Ponuditelj je dužan započeti s izgradnjom poslovnog objekta i poslovanjem u roku koji će biti  utvrđen kupoprodajnim ugovorom.
4. Ponuditelj koji s Gradom Bjelovarom sklopi Ugovor o kupoprodaji nekretnina ne može otuđiti ili opteretiti nekretninu bez suglasnosti Grada Bjelovara, sve do dovršetka izgradnje poslovnog objekta, odnosno ishodovanja uporabne dozvole.
 
5. Ponuda mora biti potpisana, a stranice i dokumentacija numerirane i uvezane te  mora sadržavati:
 1. Naziv, adresu i osnovne podatke o Ponuditelju,  te oznaku nekretnine za koju se natječe,
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 10% od početne vrijednosti parcele,
 1.  Broj žiro- računa radi povrata jamčevine ukoliko Ponuditelj ne uspije u natječaju,
 2. Izjavu da je Ponuditelj upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine,
 3. Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji, snositi trošak ovjere potpisa Gradonačelnika te da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja  te da će snositi troškove procijene nekretnine i troškove objave Obavijesti o raspisivanju javnog natječaja
 4. Ponuditelj je obvezan dostaviti i:
-ispravu o upisu u sudski registar (trgovački, strukovni, obrtnički ili drugi registar)
-potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 15 dana do dana objave natječaja. Ponuditelj ne smije imati poreznog duga,
-obrazac BON 2 ili SOL 2 za glavni račun, račun ne smije biti blokiran više od 15 dana u prethodnih šest mjeseci do dana objave natječaja,
-izjavu da je upoznat sa uvjetima natječaja i da ih prihvaća,
-dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru,
 1. Kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u Zonu i  financijsko izvješće za prethodnu godinu,
 2. Djelatnost koju namjerava obavljati u Zoni,
 3. Planirana veličina objekta u m²,
 4. Potrebni energenti: struja(kw), plin(m3/h),voda (m3/h),
 5. Planirani broj novozaposlenih radnika,
 6. Planirana ulaganja i izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja,
 7. Izjavu kojom se obvezuje da će sa izgradnjom poslovnog objekta i poslovanjem započeti u roku utvrđenom kupoprodajnim ugovorom.
6. Ponude se šalju poštom preporučeno, na adresu: Grad Bjelovar,  E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili se predaju u sobi br. 15 I kat, u zatvorenom omotu s naznakom «PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVI BORIK-LEPIRAC -NE OTVARATI“
Ponuda mora biti potpisana, numerirana i uvezana .
7. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet ovog natječaja kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja bez navedenih razloga. Grad Bjelovar zadržava pravo poništenja ovog natječaja.
 8. Jamčevina se  uplaćuje  na IBAN Grada Bjelovara HR  432402006-1802400001, s pozivom na broj HR 68-7242-OIB ponuditelja
Fotokopiju dokaza o  uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
Povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju u Javnom natječaju izvršit će se u roku od 15 dana po odabiru Kupca, bez prava na kamatu.
9. Rok u kojem se prijava mora dostaviti 24. travnja 2017. godine do 12,00 sati.
Javno otvaranje ponuda održati  će se 28. travnja 2017. u 12,00 sati, a licitacija 28. travnja 2017. u 12,30 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2.
Licitaciji moraju nazočiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje osobne iskaznice, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe pravne osobe ili pisane punomoći za sudjelovanje.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
10. Ukoliko najpovoljniji Ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.
Jamčevina Ponuditelja koji uspije na natječaju uračunat će se u ukupnu kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćeni iznos se vraća, najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju Javnog natječaja.
11. Najpovoljniji Ponuditelj dužan je u roku od 15dana od dostave odluke o odabiru i prijedloga ugovora s Gradom Bjelovarom sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude.
12. Javno bilježničke troškove ovjere potpisa Ugovora, uknjižbu predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnine snosi kupac.
13. Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43, kao i na broj telefona 043/622-056 ili 622-054.
GRAD BJELOVAR
Back to top