Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2019. godinu

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18), članka 9. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/18 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2019. godinu (KLASA: 612-08/19-01/03, URBROJ: 2103/01-01-19-4 od 12. lipnja 2019. godine), Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 27. lipnja 2019. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2019. godinu

 1. KORISNICI I NAMJENA

Prijavu za sufinanciranje Programa može podnijeti vlasnik/suvlasnik, korisnik (zakupnik ili najmoprimac) građevine uz pisanu suglasnost vlasnika/suvlasnika ili fizička/pravna osoba koja upravlja građevinom, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijave), isključivo za građevine:

 • koje se nalaze unutar prostornih međa “Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara” određenih Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine: KLASA: UP/I-612-08/07-06/0100, URBROJ: 532-04-01-1/4-07-2 od 02. svibnja 2007.
 • koje su zaštićena kulturna dobra temeljem Zakona unutar “Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara”.

Prijavu za sufinanciranje Programa ne mogu podnijeti vlasnici/suvlasnici građevine koji imaju evidentirana dugovanja prema Gradu Bjelovaru, odnosno takva se prijava odbacuje.

2. UVJETI ZA SUFINANCIRANJE

Program koji Podnositelj prijave predlaže mora biti cjelovit te obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih pročelja ili krovova građevine. Izuzetno od odredbe iz stavka 1. ovog članka podnositelj prijave može predložiti Program koji obuhvaća i samo djelomičnu sanaciju i obnovu pročelja ili krova, odnosno sanaciju i obnovu dvorišnog dijela pročelja ili krova, ako uz prijavu podnese dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima građevinske i arhitektonske struke.

3. IZNOS SUFINANCIRANJA

Za cjelovite Programe koji obuhvaćaju sanaciju i obnovu najmanje svih pročelja ili krovova građevine:

 • u 80% iznosu, a najviše u iznosu od 100.000,00 kn po pojedinoj građevini, za radove na sanaciji i obnovi pročelja ili krovova građevina,
 • u iznosu od 200.000,00 kn ukoliko za obnovu pročelja ili krova građevine bude prijavljen samo jedan Program čiji izvedbeni troškovnik predviđa radove u iznosu od najmanje 400.000,00 kn i ukoliko su osigurana dostatna proračunska sredstva Grada Bjelovara, u suprotnom takav Program sufinancirat će se sukladno stavku 1. članka 3. Pravilnika.

Za programe koji obuhvaćaju djelomičnu sanaciju i obnovu pročelja ili krova, odnosno sanaciju i obnovu dvorišnog dijela pročelja ili krova:

 • u 50% iznosu, a najviše u iznosu od 50.000,00 kn po pojedinoj građevini.

4. RADOVI KOJI SE SUFINANCIRAJU

 • konzervatorsko-restauratorski radovi na povijesnim detaljima izrađenim u kamenu, stucco masi, drvetu, detaljima izvedenim lijevanjem, ukrasnoj žbuci ili oslikavanjem na žbuci, jetkanjem ili oslikavanjem na staklu, te vitrajima;
 • kamenarski radovi na zamjeni oštećenih povijesnih detalja portalnih i prozorskih okvira, balkonskih i stubišnih ograda, kamenih podnožja;
 • bravarski, kovački i kovinopojasarski radovi na metalnim detaljima rešetaka, kapaka, ograda i povijesno oblikovanog okova vrata i prozora: kvaka, štitova;
 • limarski radovi na obnovi ili zamjeni limenih ukrasa: krovnih lukarni, sljemenskih vršaka, ukrasnih opšava, te limenih oluka sa ukrasnim nosačima;
 • stolarsko-rezbarski radovi na obnovi portalnih vratnica, prozora i ostalih drvenih detalja;
 • štukaterski radovi s radnjama od štukolustra, flandranje, pozlatarski radovi;
 • obnova pročelja zidnim pločicama, drvenim daščicama;
 • obnova krovova pločicama škriljevca, glaziranim crijepom i zidnim pločicama, drvenim daščicama (klasična šindra i drugo);
 • ostali radovi na sanaciji i obnovi pročelja i krovova građevina.

5. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Javni poziv je otvoren od 27. lipnja 2019. godine. godine i traje 30 dana odnosno do 29. srpnja 2019.

6. PREDAJA ZAHTJEVA

Prijava za sufinanciranje Programa podnosi se na obrascu Prijave koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Obrazac Prijave se može ispisati sa web stranice Grada Bjelovara: www.bjelovar.hr ili podići u Upravnom odjelu, za čitavo vrijeme trajanja Javnog poziva.

Cjelovito popunjenu i potpisanu Prijavu, Podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju iz točke 6. ovog Javnog poziva.

Prijava na Javni poziv se podnosi Gradu Bjelovaru osobno u pisarnicu ili poštom u zatvorenim omotnicama, naslovljeno na:

Grad Bjelovar

„Prijava na Javni poziv – sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2019. godinu – NE OTVARAJ“

Trg Eugena Kvaternika 2

43000 Bjelovar

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu Podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • punomoć vlasnika/suvlasnika za zastupanje osobi koja je podnositelj Prijave, u postupku uvrštavanja prijavljenog Programa sanacije i obnove pročelja ili krovova građevine na Listu prioriteta Grada Bjelovara za korištenje sredstava spomeničke rente;
 • izvadak iz zemljišne knjige – knjige položenih ugovora za sve vlasnike građevine, čime se dokazuje njihovo pravo vlasništva na građevini, dijelu građevine ili odgovarajućem suvlasničkom dijelu građevine;
 • izvadak iz katastarskog plana i popis katastarskih čestica s posjednicima;
 • izjavu svih vlasnika/suvlasnika ili korisnika predmete građevine da su suglasni s provedbom prijavljenog Programa, te njihovu izjavu da će sve troškove realizacije Programa prema predloženom troškovniku u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje Programa snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;
 • stručno mišljenje ovlaštenog statičara o građevinskom stanju pročelja i krovova građevine, te o statičkoj stabilnosti građevine koja se sanira i obnavlja;
 • ukoliko je mišljenje o statičkoj stabilnosti građevine negativno, izjavu svih vlasnika/suvlasnika ili korisnika građevine da će statičku sanaciju građevine provesti prije početka radova na obnovi pročelja i pokrova krovova kao i da će je u cijelosti financirati samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;
 • prethodno mišljenje i odobrenje u svezi s provedbom prijavljenog Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevine izdano od Konzervatorskog odjela u Bjelovaru;
 • sve izdane prethodne suglasnosti i odobrenja izdane u skladu sa zakonom od nadležnih državnih tijela za provođenje prijavljenog Programa;
 • pravomoćno rješenje nadležnih ministarstava o provođenju propisanih hitnih mjera zaštite građevine (ako postoji);
 • izvedbeni troškovnik/ponudu sa posebno izdvojenim i specificiranim radovima sanacije i obnove pročelja ili krova građevine izrađen od ovlaštene stručne osobe, s priloženim ovlaštenjem za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara dobivenog od strane nadležnog tijela za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili adekvatnim referencama;
 • ako podnositelj prijave prijavljuje Program koji obuhvaća i samo djelomičnu sanaciju i obnovu pročelja ili krova, uz prijavu je dužan podnijeti dokaz o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima građevinske i arhitektonske struke, odnosno izvedbeni projekt od strane ovlaštenog projektanta;
 • dokaz o legalnosti građevine;
 • foto-dokumentaciju građevine;
 • Podnositelj prijave dužan je priložiti i potvrdu Upravnog odjela za financije i javne prihode o podmirenim svim dugovanjima prema Gradu Bjelovaru.

8. KRITERIJI ZA DODJELU SUFINANCIRANJA

Prijavljeni Programi se stručnog vrednuju bodovanjem prema mjerilima sukladno članku 12. Pravilnika.

Sufinanciranje Programa obavlja se sukladno utvrđenoj Listi prioriteta, a broj Programa koji se sufinancira ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Bjelovara.

9. POSTUPAK DODJELE SUFINANCIRANJA

Nakon isteka roka za podnošenje prijava Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara dostavlja prijave Povjerenstvu za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina.

Nepravovremene prijave kao i prijave za koje Povjerenstvo utvrdi da sadrže nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi sadržaj prijedloga provedbe Programa neće se uzeti u razmatranje. Ako prijava sadrži manje formalne nedostatke, Povjerenstvo će zatražiti da Podnositelj dostavljenu prijavu dopuni u roku od najviše 30 dana. Ako u dodatnom roku Podnositelj ne dopuni prijavu, ista se neće razmatrati.

10. OSTALO

Sastavni dio ovog Javnog poziva je Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/18).

KLASA: 612-08/19-01/03

UR.BROJ: 2103/01-01-19-5

Bjelovar, 27. lipnja 2019.

GRADONAČELNIK

Dario Hrebak

Dokumentacija za JAVNI POZIV za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2019. godinu

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content