Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda , HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000007
URBROJ: 2103/01-06/7-19-0002
Bjelovar, 26. 06. 2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODNE USLUGE d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14 a – dostavlja se

I . Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.b skupine – crpna stanica na odlagalištu komunalnog otpada ” DOLINE ” i tlačni cjevovod od crpne stanice do postoječeg okna mreže javne odvodnje u naselju Ždralovi

na kat. čest. broj 653/4, 653/3, 653/2, 653/1, 1382/5  i 1382/6 k.o. Prespa i kat. čest. broj 1214, 1098/4, 1098/6, 1099/2, 924/2, 924/3, 924/4, 924/1, 923/3, 923/5, 923/1, 1354, 58/3 i 1196/2 k.o. Ždralovi ( Ždralovi, Prespa ).


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  08. 07. 2019. godine u vremenu od 11:00 do 12:00 sati, na lokaciji – GRAD BJELOVAR – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – II kat – soba 28.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE

Vera Šimek, ing. građ.


Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content