Javni poziv za uvid u spis predmeta ANTONELA ROUSEK

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000035
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0005
Bjelovar, 11.05.2017.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
ANTONELA ROUSEK, HR-43000 ŽDRALOVI, KNEZA VIŠESLAVA 48
– dostavlja se
1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
–     rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene – dva stana (u višestambenoj zgradi u potkrovlju), 2. skupine,
na  k.č.br.3918/2 (zk.čest.broj 2395/2 k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Jurja Haulika 5b).
2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.05.2017. godine od 8:30 do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar.

 

Back to top