Javni poziv za uvid u spis predmeta – formiranje građevne čestice, rekonstrukcija i dogradnja

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000019
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0005
Bjelovar, 21.03.2017.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
DUKAT mliječna industrija dioničko društvo , HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 9
– dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • formiranje građevne čestice građevine   ,
    • rekonstrukciju građevine rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – zriona sira sa skladištem gotovih proizvoda, 2. skupine, na  k.č.br. 180/1, 166/1,164,165 i 158 (novoformirana građevna čestica broj 180/1   k.o. Bjelovar-Sredice) k.o. Bjelovar-Sredice (Bjelovar, Velike Sredice 11).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  30.03.2017. godine  od 8:30 do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ. tehničar

 

Back to top