Uvid u spis građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja sustava javne vodoopskrbe, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000018
URBROJ: 2103/01-06/13-17-0005
Bjelovar, 22.03.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda , HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a
– dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja sustava javne vodoopskrbe, 2. skupine,

    na katastarskim česticama k.č.br. 5908 (gr.br.3256/2), k.č.br. 1994/5 (gr.br. 502/48), k.č.br. 2008 (gr.br.502/43,k.č.br. 2023/3 (gr.br. 502/39), k.č.br. 2023/4 (gr. br. 502/40), k.č.br. 1982 (gr.br. 1003/78) i k.č.br. 5899 (gr.br.3252) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Naselje Petra Krešimira IV i Ul.Vlahe Paljetka).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31.03.2017 u 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41/II.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

STRUČNA SURADNICA ZA ZA POSLOVE GRADNJE
Golec Dubravka, ing. građ.

 

Back to top