Javni poziv za uvid u spis predmeta VODNE USLUGE d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000017
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0005
Bjelovar, 22.03.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

– dostavlja se

  1.  Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    1. građenje građevine -zamjenske građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – kanalizacijska mreža Ulice Don Frane Bulića, 2. skupine,
      na katastarskim česticama k.č.br. 5948 (3288/1) i 5945/1 (3277/1) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ulica Don Frane Bulića).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  03.04.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  3. Stranka u postupku građevinske dozvole za provedbu zahvata od interesa za Republiku Hrvatsku je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

 

Back to top