Javni poziv za uvid u spis predmeta – Grad Bjelovar – pristupna cesta

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000010
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0005
Bjelovar, 16.02.2017.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2
– dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • formiranje građevne čestice građevine,
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa produžetak pristupne ceste športskog kompleksa, 3. skupine
  • građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – mješovita odvodnja, 3. skupine,

  na katastarskim česticama k.č.br. 2035 (501/39), 2036 (501/38), 2038/1 (501/2) i 2023/4 (502/40) k.o. Bjelovar u Bjelovaru.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  27.02.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Back to top