Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000105
URBROJ: 2103/01-06/7-17-0004
Bjelovar, 31.10.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Investitor: VODNE USLUGE d.o.o. , HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a
– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – rekonstrukcija dijela postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda grada Bjelovara (Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar za sufinanciranje iz EU fondova), 2. skupine,na katastarskim česticama k.č.br. 3346/3 (zk.č.br. 3064 k.o. Grad Bjelovar), 3378/1 (3066), 3403 (3070), 3571 (3086), 3590 (3090), 3770 (3103), 3846 (3138), 3856 (3139), 3883 (2414), 5886 (3211/1), 5893 (3233), 5910 (612/3), 5915/3 (3018/2), 5931 (3078), 5933 (3102/1), 5937 (3150/2), 5939 (3148), 5942 (3126), 5943 (d 3153/1), 5964 (3199), 5965 (3188), 5973 (6986), 5974 (3158, 3160), 5975 (3181) k.o. Bjelovar, Bjelovar, kanal 1: Ul. Ivanovčanska; kanal 2: Ul. Alojzija Stepinca; kanal 3: Ul. Petra Preradovića, Trg Eugena Kvaternika, Ul. Frana Supila; kanal 4: Ul. dr. Ante Starčevića; kanal 5: Ul. Tome Bakača; kanal 6: Ul. Ivana Gorana Kovačića, Trg Antuna Gustava Matoša.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.11.2017 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, soba br. 29, II. kat. 
  3. Građevina je od interesa za Republiku Hrvatsku. Stranke u postupku građevinske dozvole za provedbu zahvata od interesa za Republiku Hrvatsku je investitor te vlasnici nekretnina za koje se izdaje građevinska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content