Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara (Male Sredice)

KLASA: 945-01/17-01/6
URBROJ: 2103/01-01-17-7

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u k.o. Bjelovar-Sredice KLASA: 945-01/17-01/6, URBROJ: 2103/01-01-17-5 od 24. listopada 2017. godine, Grad Bjelovar, dana 24. listopada 2017. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

 1. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, i to
  • k.č.br. 412/1, oranica u Ul. Male Sredice, površine 649 m², zk.ul.br. 1005, k.o. Bjelovar-Sredice.
  • početna cijena godišnjeg zakupa je 100,00 kn.

  Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

 2. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
  Pravo prvenstva (prvozakupa) imaju vlasnici susjednih parcela.
 3. Rok za podnošenje ponude za zakup je 13. studenog 2017. godine do 15 sati.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.
 5. Ponuda mora sadržavati :
  • ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,
  • broj čestice i naznaku katastarske općine,
  • iznos ponuđene zakupnine po katastarskoj čestici,
  • svrha radi koje se traži zakup,
  • presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • ovlaštenje ili punomoć,
  • dokaz o pravu prvozakupa, (dokaz o vlasništvu susjedne parcele),
  • potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,

  Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.

 6. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta« Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
  Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
 7. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a vlasnik susjedne parcele ima pravo prvozakupa, ako prihvati najvišu ponuđenu cijenu zakupa.
 8. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.
 9. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom: „Ponuda za natječaj za zakup zemljišta u k.o. Bjelovar-Sredice.“
 10. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.
 11. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.43, II. kat, u vremenu od 8-10 sati, radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj : 043/ 622-054.

 

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content