Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.a skupine TS 110/10(20) kV Kronospan i građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.a skupine priključni kabel KB 110 kV za TS 110/10(20) kV Kronospan

REPUBLIKA HRVATSKA

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006

URBROJ: 2103/01-06/7-19-0005

Bjelovar, 22. 08. 2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Kronospan CRO d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Slavonska Cesta 17

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.a skupine TS 110/10(20) kV Kronospan

-građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.a skupine priključni kabel KB 110 kV za TS 110/10(20) kV Kronospan

na katastarskoj(im) čestici(ama) 5636/1, 5635, 5634, 5628/2, 5626/1, 5625, 5627, 5936/1, 3686/5, 3687/1, 3686/2, 3686/21 i 3687/5 k.o. Bjelovar (Bjelovar, Slavonska cesta).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  11. 09. 2019. godine od 11,00 – 13,00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – II kat – soba 28.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV: Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE

Vera Šimek, ing. građ.

Back to top