Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000023
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0005
Bjelovar, 31.03.2017.
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo , HR-10000 Zagreb, Gajeva ulica 59
– dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
    –     građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije – geotermalna elektrana “VELIKA 1” (prijašnjeg naziva “Marija 1”) snage 10 MWel, 2. skupine,
    na građevnoj čestici k.č.br. 1105/1 (građevnu česticu formirati spajanjem k.č.br. 1105/1, 1106/5, 1106/4, 1117/4, 1117/3, 1118/2, 1129, dio 1116/2 i dio 1107/4 kako je određeno Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole) k.o. Ciglena u Cigleni.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.04.2017 u 11:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  3. Stranka u postupku građevinske dozvole za provedbu zahvata od interesa za Republiku Hrvatsku je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene, dopune i produljenje građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top