Javni poziv za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina

Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2017. godinu (KLASA: 612-08/17-01/2, URBROJ: 2103/01-01-17-3) od 20. ožujka 2017. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 20. ožujka 2017. godine raspisuje
J A V N I  P O Z I V
1. vlasnicima/suvlasnicima građevina, korisnicima građevina (zakupnici i najmoprimci) ili fizičkoj/pravnoj osobi koja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima upravlja građevinom:
– koje su zaštićena kulturna dobra temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15)
– koje se nalaze unutar prostornih međa „Kulturno – povijesne cjeline grada Bjelovara“ određenih Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine: KLASA: UP/I-612-08/07-06/0100, URBROJ: 532-04-01-1/4-07-2 od 02. svibnja 2007 godine.
Prijavu za sufinanciranje Programa mogu podnijeti vlasnik/suvlasnik, korisnik građevine uz pisanu suglasnost vlasnika/suvlasnika ili fizička/pravna osoba koja upravlja nekretninom sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
2. Iz sredstava spomeničke rente sufinancirat će se:
– u 30% iznosu, a najviše u iznosu od 50.000,00 kn po pojedinoj građevini, radovi na sanaciji i obnovi pročelja ili krovova,
– u iznosu od 100.000,00 kn radovi na obnovi pročelja ukoliko za obnovu pročelja bude prijavljen samo jedan program čiji izvedbeni troškovnik predviđa radove u iznosu od najmanje 400.000,00 kn ukoliko su osigurana dostatna proračunska sredstva Grada Bjelovara, u suprotnom takav Program sufinancirat će se sukladno stavku 1. članka 3. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 1/13).
3. Radovi koji se sufinanciraju su:
– konzervatorsko-restauratorski radovi na povijesnim detaljima izrađenim u kamenu, stucco masi, drvetu, detaljima izvedenim lijevanjem, ukrasnoj žbuci ili oslikavanjem na žbuci, jetkanjem ili oslikavanjem na staklu, te vitrajima;
– kamenarski radovi na zamjeni oštećenih povijesnih detalja portalnih i prozorskih okvira, balkonskih i stubišnih ograda, kamenih podnožja;
– bravarski, kovački i kovinopojasarski radovi na metalnim detaljima rešetaka, kapaka, ograda i povijesno oblikovanog okova vrata i prozora: kvaka, štitova;
– limarski radovi na obnovi ili zamjeni limenih ukrasa: krovnih lukarni, sljemenskih vršaka, ukrasnih opšava, te limenih oluka sa ukrasnim nosačima;
– stolarsko-rezbarski radovi na obnovi portalnih vratnica, prozora i ostalih drvenih detalja;
– štukaterski radovi s radnjama od štukolustra, flandranje, pozlatarski radovi;
– obnova pročelja zidnim pločicama, drvenim daščicama;
– obnova pokrova krovova pločicama škriljevca, glaziranim crijepom i zidnim pločicama, drvenim daščicama (klasična šindra i drugo);
– ostali radovi na sanaciji i obnovi pročelja i krovova.
4. Podnositelji prijave za sufinanciranje Programa dostavljaju uredno ispunjenu i potpisanu Prijavu za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje se nalaze unutar prostornih međa (zaštićenog kulturnog dobra) „Kulturno – povijesne cjeline grada Bjelovara“, preporučeno poštom na adresu GRADA BJELOVARA, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar, s naznakom «Povjerenstvu za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina». Prijava se može predati i neposredno u pisarnici Grada Bjelovara na adresi Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar.
Prijava se mora predati do 15. lipnja 2017. godine.
Obrazac prijave može se dobiti u sobi 55, II. kat Gradske uprave Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 ili se može ispisati sa web stranice Grada Bjelovara, www.bjelovar.hr, za čitavo vrijeme trajanja Javnog poziva.
5. Program koji Podnositelj prijave predlaže mora biti cjelovit te obuhvaćati sanaciju i obnovu svih pročelja ili krovova građevine. Izuzetno, podnositelj prijave može predložiti Program koji obuhvaća i samo djelomičnu sanaciju i obnovu pročelja ili krova, ako uz prijavu podnese dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima građevinske i arhitektonske struke.
6. Uz Prijavu Podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
– punomoć vlasnika/suvlasnika za zastupanje osobi koja je podnositelj Prijave, u postupku uvrštavanja prijavljenog Programa sanacije i obnove pročelja ili krovova građevine na Listu prioriteta Grada Bjelovara za korištenje sredstava spomeničke rente;
– izvadak iz zemljišne knjige – knjige položenih ugovora za sve vlasnike građevine, čime se dokazuje njihovo pravo vlasništva na građevini, dijelu građevine ili odgovarajućem suvlasničkom dijelu građevine;
– izvadak iz katastarskog plana i popis katastarskih čestica s posjednicima;
– izjavu svih vlasnika/suvlasnika ili korisnika predmete građevine da su suglasni s provedbom prijavljenog Programa, te njihovu izjavu da će sve troškove realizacije Programa prema predloženom troškovniku u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje Programa snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;
– stručno mišljenje ovlaštenog statičara o građevinskom stanju pročelja i krovova građevine, te o statičkoj stabilnosti građevine koja se sanira i obnavlja;
– ukoliko je mišljenje o statičkoj stabilnosti građevine negativno, izjavu svih vlasnika/suvlasnika ili korisnika građevine da će statičku sanaciju građevine provesti prije početka radova na obnovi pročelja i pokrova krovova kao i da će je u cijelosti financirati samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;
– prethodno mišljenje i odobrenje u svezi s provedbom prijavljenog Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevine izdano od Konzervatorskog odjela u Bjelovaru;
– sve izdane prethodne suglasnosti i odobrenja izdane u skladu sa zakonom od nadležnih državnih tijela za provođenje prijavljenog Programa;
– pravomoćno rješenje nadležnih ministarstava o provođenju propisanih hitnih mjera zaštite građevine (ako postoji);
– izvedbeni troškovnik/ponudu sa posebno izdvojenim i specificiranim radovima sanacije i obnove pročelja ili krova građevine izrađen od ovlaštene stručne osobe, s priloženim ovlaštenjem za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara dobivenog od strane nadležnog tijela za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili adekvatnim referencama;
– ako podnositelj prijave prijavljuje Program koji obuhvaća i samo djelomičnu sanaciju
i obnovu pročelja ili krova, uz prijavu je dužan podnijeti dokaz o opravdanosti
djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima građevinske i
arhitektonske struke, odnosno izvedbeni projekt od strane ovlaštenog projektanta;
– foto – dokumentaciju građevine;
– Podnositelj prijave dužan je priložiti i potvrdu Upravnog odjela za financije i javne prihode o podmirenim svim dugovanjima prema Gradu Bjelovaru.
7. Nakon isteka roka za podnošenje prijava Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara dostavlja prijave Povjerenstvu za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina. Nepravovremene prijave kao i prijave za koje Povjerenstvo utvrdi da sadrže nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi sadržaj prijedloga provedbe Programa neće se uzeti u razmatranje. Ako prijava sadrži manje formalne nedostatke, Povjerenstvo će zatražiti da Podnositelj dostavljenu prijavu dopuni u roku od najviše 30 dana. Ako u dodatnom roku Podnositelj ne dopuni prijavu, ista se neće razmatrati.
GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl.politolog
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content