Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali d.d. Ljevaonica Bjelovar, operatera RS Metali d.d. iz Svete Nedelje

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: 351-01/18-01/31
URBROJ: 2103/01-06/1-18-2
Bjelovar, 4. listopada 2018.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora na temelju članka 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), i članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08), te Odluke s informacijom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/16-02/87, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-27 od 27. rujna 2018. godine, donosi

ODLUKU
o objavi informacije o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali d.d. Ljevaonica Bjelovar

  1. Donosi se Odluka o objavi informacije o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali d.d. Ljevaonica Bjelovar, operatera RS Metali d.d. iz Svete Nedjelje, KLASA: UP/I-351-03/16-02/87, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-27 od 27. rujna 2018. godine.
  2. Grad Bjelovar objavit će predmetnu Informaciju na oglasnoj ploči i na svojoj službenoj mrežnoj stranici (www.bjelovar.hr), u trajanju od petnaest (15) dana.
  3. Sastavni dio ove Odluke je Odluka s informacijom o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali d.d. Ljevaonica Bjelovar, operatera RS Metali d.d. iz Svete Nedjelje, KLASA: UP/I-351-03/16-02/87, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-27 od 27. rujna 2018. godine
PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije

 

 

MZOE – Odluka s informacijom o Uvidu u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali d.d., Ljevaonica Bjelovar

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content