Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lokacijska dozvola za građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0009
Bjelovar, 27.06.2017.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011, putem opunomoćenika Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 35069807615, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

 1. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
  • građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara, 2. skupine,

  na katastarskim česticama k.č.br. 1181/15, 1181/1, 1187/1, 1193/1, 1193/2, 1194/3, 1194/1, 598/26, 598/39, 598/20, 698/1, 1342/16, 1199, 1196/2, 697/3, 1205/1, 584/1, 591/1, 591/2, 591/3, 592, 590/15, 595/2, 598/23, 598/27, 598/68, 598/41, 598/28, 598/4, 604/4 (601/4), 598/31, 860/1, 57/6 i 693/16 k.o. Ždralovi, k.č.br. 1256/1 k.o. Višnjevac, k.č.br. 813 k.o. Trojstveni Markovac, k.č.br. 1473 k.o. Bjelovar-Sredice, k.č.br. 795, 558, 761, 574, 807 i 802 k.o. Stare Plavnice, k.č.br. 228, 316, 1861 i 61 k.o. Gudovac, na području Grada Bjelovara (dijelovi naselja Letičani, Purićani, Trojstveni Markovac, Ždralovi, Prokljuvani, Novoseljani, Stare Plavnice, Bjelovar i Gudovac)
  te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

  1. idejni projekt oznake VPB-TLD-15-0002 od 05.2017. godine, ovlašteni projektant Domagoj Bubrig, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2948 (VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO dioničko društvo za projektiranje HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, OIB 35069807615) .
 2. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
  • Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu – Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/16-07/109, URBROJ: 374-3107-1-16-2, od 02.02.2016. godine
  • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Inspektorat unutarnjih poslova – Posebni uvjeti, Broj: 511-02-04/5-42/3-16, od 29.01.2016. godine
  • Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Bjelovar – Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/16-03/1209, URBROJ: 534-07-2-1-2-4/1-16-2, od 15.01.2016. godine
  • Ministarstvo poljoprivrede – Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/19, URBROJ: 525-07/0375-16-2, od 18.01.2016. godine
  • Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar – Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/16, URBROJ: 345-551/87-16-4, od 26.01.2016. godine
  • Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i fondove EU – Posebni uvjeti, KLASA: 351-02/16-01/3, URBROJ: 2103/1-07-16-2, od 29.01.2016. godine
  • Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/1, URBROJ: 2103/01-06-16-2, od 21.01.2016. godine
  • Plinacro d.o.o. – Posebni uvjeti, KLASA: PL-16/0119/16/DM, URBROJ: K/DM-16-2, od 18.01.2016. godine
  • INA-industrija nafte d.d. Sd Istraživanje i proizvodnja nafte i plina – Posebni uvjeti, Znak: 50308575/14-01-16/0103-014/BK, od 25.01.2016. godine
  • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. – Posebni uvjeti, Broj i znak: 3004-67/16 RI-EČ, od 18.01.2016. godine
  • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar – Posebni uvjeti, Broj i znak: 4006/596/16AI, od 28.01.2016. godine
  • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar – Posebni uvjeti, Broj i znak: 4006/876/16AI, od 22.02.2016. godine
  • Vodne usluge d.o.o. Bjelovar – Posebni uvjeti, Broj: 102-8/03-2016, od 08.02.2016. godine
  • Vodne usluge d.o.o. Bjelovar – Posebni uvjeti, Broj: 101-7/04-2016, od 04.02.2016. godine
  • Elektrometal – distribucija plina d.o.o. – Posebni uvjeti, Znak: 14/16, od 01.02.2016. godine
  • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/16-01/111, URBROJ: 376-10/PT-16-2 (HP), od 15.01.2016. godine.
 3. Za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, o čemu je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/296, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9 od 30.03.2017. godine.
 4. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
 5. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

 

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 putem opunomoćenika Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 35069807615, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 08.06.2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

 • građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara, 2. skupine

na katastarskim česticama k.č.br. 1181/15, 1181/1, 1187/1, 1193/1, 1193/2, 1194/3, 1194/1, 598/26, 598/39, 598/20, 698/1, 1342/16, 1199, 1196/2, 697/3, 1205/1, 584/1, 591/1, 591/2, 591/3, 592, 590/15, 595/2, 598/23, 598/27, 598/68, 598/41, 598/28, 598/4, 604/4 (601/4), 598/31, 860/1, 57/6 i 693/16 k.o. Ždralovi, k.č.br. 1256/1 k.o. Višnjevac, k.č.br. 813 k.o. Trojstveni Markovac, k.č.br. 1473 k.o. Bjelovar-Sredice, k.č.br. 795, 558, 761, 574, 807 i 802 k.o. Stare Plavnice, k.č.br. 228, 316, 1861 i 61 k.o. Gudovac, na području Grada Bjelovara (dijelovi naselja Letičani, Purićani, Trojstveni Markovac, Ždralovi, Prokljuvani, Novoseljani, Stare Plavnice, Bjelovar i Gudovac).

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
 2. priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
  • Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom, oznake VPB-PIP-15-0021, od svibnja 2017. godine, izdana po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Domagoju Bubrigu, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2948.
 3. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
 4. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 5. da nemaju posebnih uvjeta iz svoje nadležnosti očitovali su se
  • Jadranski naftovod d.d., Sektor razvoja i investicija – Očitovanje, Znak i broj: 1.-2.2-21/16/so, od 18.01.2016. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
 2. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 3. uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
  • PPŽ bjelovarsko-bilogorske “Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije br. 02/01, 13/04, 07/09, 06/15 i 05/16
  • PPUG Bjelovara Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11/03, 13/03-ispr., 01/09, 08/13, 01/16 i 05/16.
  • GUP Grada Bjelovara “Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7/04, 3/09 i 6/12”.

  Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to odredbama za provođenje PP Bjelovarsko-bilogorske županije, PPU Grada Bjelovara, GUP Grada Bjelovara.

 4. idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 5. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
 6. strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, a na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka, te se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 25.000,00 kuna na račun broj HR4324020061802400001 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
 Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

 

 

Lokacijska dozvola za građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara, 2. skupine / 2.2 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top