Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – stambena, 2. skupine i građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – poslovna – uredski prostor, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000053
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0003
Bjelovar, 27.06.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
RATKO RADIČEVIĆ, HR-43000 BJELOVAR,
VINKOVAČKA 11
RADOJKA JANKOVIĆ, HR-43000 BJELOVAR,
PAVLEKA MIŠKINE 19

 • dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine stambene namjene – stambena, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – poslovna -uredski prostor, 2. skupine,

  na katastarskim česticama k.č.br.4859 (zk.čest.broj 1653/2 k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Pavleka Miškine 19).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.07.2017. godine od 8:30 do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE 
Tina Pisarek, građ.tehničar

 

Back to top