Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lokacijska dozvola za građenje građevine gospodarske namjene, djelatnosti za iskorištavanje mineralnih sirovina

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0008
Bjelovar, 28.06.2017.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, HR-10000 Zagreb, Gajeva ulica 59, OIB 38872670168 putem opunomoćenika, Dragutina Domitrovića, Soblinec, Žerjavinečka kbr. 6, OIB: 12993701141, na temelju članka 115. stavka 1., a sukladno članku 116. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

 1. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
  • građenje građevine gospodarske namjene, djelatnosti za iskorištavanje mineralnih sirovina – Bušotinski radni prostor – proizvodne bušotine VC-1 i VC-1A i utisne bušotine VC-2 i PTK-1 s pripadajućim utisnim cjevovodima na eksploatacijskom polju geotermalne vode “Velika Ciglena”, 1. skupine,

  na katastarskim česticama k.č.br. 1099/1, 1093/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1178, 1009/2, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/3, 986/1, 986/2, 985/1 i 985/2 k.o. Ciglena (naselje Ciglena), k.č.br. 1045/5, 1044/1, 1043/2, 1043/1, 872/3, 871, 859/3, 859/4, 858, 855, 854, 856/2, 856/1, 857/1, 1293, 888/1, 42, 1292, 890, 995/1, 1302/1, 1224/9, 1224/8 i 1224/7 k.o. Prespa (naselje Patkovac),
  te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

  1. idejni projekt Rudarski dio oznake PR.02/16.IP.ST/RU/GR/EL od 01.2017. godine, ovlašteni projektant Dragutin Domitrović, dipl.ing.naft.rud., broj ovlaštenja (ENERKON društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Trnjanska 37, OIB 46286015197)
  2. idejni projekt Arhitektonski dio oznake PR.02/16.IP.ST/RU/GR/EL od 01.2017. godine, ovlašteni projektant Maja Vukušić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3603 (ENERKON društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Trnjanska 37, OIB 46286015197)
  3. idejni projekt Strojarski dio oznake PR.02/16.IP.ST/RU/GR/EL od 01.2017. godine, ovlašteni projektant Anđelko Mikulandrić, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1241 (ENERKON društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Trnjanska 37, OIB 46286015197)
  4. idejni projekt Elektrotehnički dio oznake PR.02/16.IP.ST/RU/GR/EL od 01.2017. godine, ovlašteni projektant Tomislav Ivanek, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 649 (ENERKON društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Trnjanska 37, OIB 46286015197) .
 2. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
  • Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove – Posebni uvjeti, KLASA: 214-02/17-03/31, URBROJ: 511-01-208-17-2, od 17.03.2017. godine
  • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-10, od 27.10.2016. godine
  • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru – Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/17-23/1394, URBROJ: 532-04-02-02/4-17-2, od 20.03.2017. godine
  • Ministarstvo zdravstva – Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/55, URBROJ: 534-07-1-1-2/2-17-0002, od 27.03.2017. godine
  • Ministarstvo poljoprivrede – Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/249, URBROJ: 525-07/0377-17-2, od 20.03.2017. godine
  • Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, – Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/17-07/0001345, URBROJ: 374-21-2-17-3, od 10.04.2017. godine
  • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar – Posebni uvjeti, BROJ I ZNAK: 400600102/1673/17DC, od 06.04.2017. godine
  • Plinacro d.o.o. – Posebni uvjeti, KLASA: PL-17/1035/17-DM, URBROJ: K/DM-17-2, od 24.03.2017. godine
  • Plinacro d.o.o. – Očitovanje o izmjeni i dopuni posebnih uvjeta, KLASA: PL-17/1587/17/DM, URBROJ: K/DM-17-4, od 02.05.2017. godine
  • Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar – Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/17-08/141, URBROJ: 345-551/87-17-4, od 06.04.2017. godine
  • Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/18, URBROJ: 2103/01-06/18-17-2, od 20.03.2017. godine
  • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/17-01/1796, URBROJ: 376-10-17-2, od 17.03.2017. godine
  • Vodne usluge d.o.o. Bjelovar – Posebni uvjeti, Broj: 102-8/40-2017, , od 20.03.2017. godine
  • Vodne usluge d.o.o. Bjelovar – Posebni uvjeti, Broj: 101-7/42-2017, , od 17.03.2017. godine
  • Elektrometal – distribucija plina d.o.o. – Posebni uvjeti, Znak: 237/2017, , od 29.03.2017. godine
  • Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. – Posebni uvjeti, Broj: 36/17, , od 20.04.2017. godine.
 3. Za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, o čemu je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-10 od 27.10.2016. godine.
 4. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
 5. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje, prema odredbama Zakona o rudarstvu.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, HR-10000 Zagreb, Gajeva ulica 59, OIB 38872670168 putem opunomoćenika, Dragutina Domitrovića, Soblinec, Žerjavinečka kbr. 6, OIB: 12993701141, je zatražio od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, podneskom izdavanje lokacijske dozvole za:

 • građenje građevine gospodarske namjene, djelatnosti za iskorištavanje mineralnih sirovina – Bušotinski radni prostor – proizvodne bušotine VC-1 i VC-1A i utisne bušotine VC-2 i PTK-1 s pripadajućim utisnim cjevovodima na eksploatacijskom polju geotermalne vode “Velika Ciglena”, 1. skupine

na katastarskim česticama k.č.br. 1099/1, 1093/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1178, 1009/2, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/3, 986/1, 986/2, 985/1 i 985/2 k.o. Ciglena (naselje Ciglena), k.č.br. 1045/5, 1044/1, 1043/2, 1043/1, 872/3, 871, 859/3, 859/4, 858, 855, 854, 856/2, 856/1, 857/1, 1293, 888/1, 42, 1292, 890, 995/1, 1302/1, 1224/9, 1224/8 i 1224/7 k.o. Prespa (naselje Patkovac), iz točke I. izreke ove dozvole.

Ministarstvo je donijelo odluku o prijenosu nadležnosti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara izdavanje lokacijske dozvole za predmetni zahvat, te je Grad Bjelovar podnesak zaprimio dana 05.06.2017. godine.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
 2. priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
  • Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom, oznake ZOP: PR.02/16.IP, od siječnja 2017. godine, izdana po ovlaštenom inženjeru strojarstva Anđelku Mikulandriću, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1241, ovlaštenom inženjeru elektrotehnike Tomislavu Ivaneku, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 649, ovlaštenom inženjeru geodezije Vedranu Radiću, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 1293 i ovlaštenoj arhitektici Maji Vukušić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3603.
 3. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
 4. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
 2. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 3. da nemaju posebnih uvjeta iz svoje nadležnosti očitovali su se
  • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – Mišljenje da nema dodatnih posebnih uvjeta, KLASA: 351-03/17-04/483, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2, od 11.04.2017. godine
  • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Očitovanje da nema dodatnih posebnih uvjeta iz područja zaštite prirode, KLASA: 612-07/17-63/142, URBROJ: 517-07-2-2-17-2, od 05.04.2017. godine
  • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije – Očitovanjeda nema posebnih uvjeta, KLASA: 350-05/17-01/273, URBROJ: 525-11/1582-17-4, od 10.04.2017. godine
  • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. – Očitovanje da nema posebnih uvjeta, BROJ I ZNAK: 32-1415/17-VI, od 29.03.2017. godine
  • Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije – Očitovanje da nema posebnih uvjeta, KLASA: 340-09-17-06/18, URBROJ: 345-05-01-02-2-17/206, od 17.03.2017. godine
 4. uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
  • PPŽ bjelovarsko-bilogorske “Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije br. 02/01, 13/04, 07/09, 06/15 i 05/16
  • PPUG Bjelovara Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11/03, 13/03-ispr., 01/09, 08/13, 01/16 i 05/16..

  Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to Prostornim Planom Bjelovarsko-bilogorske županije i Prostornim planom uređenja Grada Bjelovara. Eksploatacijsko polje geotermalne vode “Velika Ciglena”, nalazi se unutar obuhvata PP Bjelovarsko-bilogorske županije i PPU Grada Bjelovara, manjim dijelom se nalazi unutar obuhvata PPU Općine Severin, dok se predmetni zahvat (bušotinski radni prostor-proizvodne bušotine i utisne bušotine s pripadajućim cjevovodima) nalaze unutar obuhvata PP Bjelovarsko-bilogorske županije i PPU Grada Bjelovara. Predmetni cjelokupni zahvat, prema kartografskom prikazu broj 3 “Uvjeti korištenja i zaštite prostora” PP bjelovarsko-bilogorske županije, nalazi se unutar “Površine za iskorištavanja mineralnih sirovina – E2-Geotermalno polje”, a predmetne proizvodne i utisne bušotine, prema kartografskom prikazu broj 1 “Korištenje i namjena površina” istog plana, nalaze se unutar Površine za iskorištavanja mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje), simbol E2-Geotermalne vode”, a prema kartografskom prikazu broj 1 “Korištenje i namjena površina” PPU Grada Bjelovara, nalaze se unutar Površine za iskorištavanja mineralnih sirovina, simbol E2-Geotermalne vode”.

 5. idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 6. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
 7. strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, a na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka, niti naknadno u zakonskom roku od 8 dana, te se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR4324020061802400001 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
 Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

 

 

Lokacijska dozvola za građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara, 2. skupine / 2.2 MiB /

Back to top