Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prethodna analiza tržišta za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA : 406-01/17-01/43
URBROJ : 2103/01-05/2-17-3

Evidencijski broj nabave: 13-06/17-Ra

PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA
za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 05.07.2017. godine do 12:00 sati.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: Rekonstrukcija cesta i izgradnja oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V, uputite na e-mail adresu: itkalicanac@bjelovar.hr

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Prilozi:

  1. Dokumentacija za nadmetanje
  2. ESPD obrazac 
  3. Troškovnik
Prilozi za nadmetanje za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V / 1.3 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content