Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podaci vezani uz Natječaj za prijam namještenika/ce na radno mjesto domara

Natječaji

Podaci vezani uz NATJEČAJ za prijam namještenika/ce, u radni odnos na neodređeno vrijeme u Tajništvo Grada Bjelovara, na radno mjesto:

 1. DOMARA
  1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz obvezatni probni rad od 3 mjeseca

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, dana 14. prosinca 2016. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru, na Oglasnoj ploči i web stranici Grada Bjelovara.

Rok za podnošenje prijava istječe 22. prosinca 2016. godine.

Opis poslova:
Održava poslovne prostorije, vrši manje popravke na električnim i vodovodnim instalacijama, grijanju i klima uređajima, nabavlja sitni inventar za održavanje, vodi evidencije o vozilima, registraciji vozila, tehničkim pregledima, gorivu i druge. Vodi brigu o održavanju manifestacija u krugu dvorišta Gradske uprave te obavlja druge poslove po nalogu.

Podaci o plaći
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 2,00, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto. Plaću namještenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža i stalnog mjesečnog dodatka.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja (dalje: kandidat) obuhvaća pisano testiranje iz općeg znanja. Na pisanom testiranju iz općeg znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

Kandidat je obvezan pristupiti prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja iz općeg znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Najmanje pet (5) dana prije održavanja prethodne provjere znanja na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr u dijelu Natječaji i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje iz općeg znanja.

KLASA: 112-01/16-01/155
URBROJ: 2103/01-05/1-16-5
Bjelovar, 14. prosinca 2016.

GRAD BJELOVAR

 

[gn_heading style=”1″]Natječaj za prijam namještenika/ce u radni odnos na neodređeno vrijeme u Tajništvo Grada Bjelovara na radno mjesto domara[/gn_heading]

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 116. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: Zakon) ) i članka 13. stavka 1. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4a/11), tajnica Gradskog vijeća Grada Bjelovara, raspisuje

NATJEČAJ

U Tajništvu Grada Bjelovara za prijam u radni odnos namještenika/ce za obavljanje poslova:

DOMARA – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema tehničke struke, 
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu Zakon) razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08).

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja.

Na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • preslik svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivan zbog kaznenih djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisana izjava da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos iz članka 16. stavka 1. i 2. Zakona,
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu, 
 • preslika dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje, ugovor o radu ili sl.)

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmotriti.

Kandidat koji će biti izabran dužan je priložiti i Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, dostavit će se pisana obavijest, sukladno članku 21. stavku 1. i 2. Zakona.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja se provodi putem pisanog testa iz općeg znanja. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web-stranici https://www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te ostale informacije. Na navedenoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, najmanje pet dana prije održavanja, biti će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Pisane prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar, u roku 8 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava se može dostaviti i u pisarnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 (soba 15).

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/16-01/154
URBROJ: 2103/01-04/1-16-1
Bjelovar, 08. prosinca 2016.

TAJNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Verica Burulic, dipl. iur.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content