Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01), članka 18. stavka 2. Statuta Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/2014) te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar KLASA:112-01/18-01/02 URBROJ: 2103/01-01/2-18-1, Natječajno povjerenstvo raspisuje

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba:

  • koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, društvenoga, humanističkoga ili umjetničkoga smjera,
  • koja ima najmanje pet (5) godina radnog staža na poslovima na području kulturne djelatnosti.

Prijava na Natječaj mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

  1. dokaz o stručnoj spremi,
  2. domovnica ili preslika važeće osobne iskaznice,
  3. životopis,
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj, ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivan (ne starije od 6 mjeseci),
  5. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu,
  6. program rada i razvoja Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar za mandatno razdoblje.

Ravnatelja/ravnateljicu Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar imenuje Gradsko vijeće Grada Bjelovara na vrijeme od četiri (4) godine.

Temeljem članka 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17) na ovaj natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmotriti.

Uredna prijava je prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Ako se na natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Osoba koja ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18), uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o invaliditetu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka ili drugi pravni akt).

Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom ili osobno na adresu: Grad Bjelovar, Natječajno povjerenstvo, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar, s naznakom: „prijava za natječaj za ravnatelja/cu Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:112-01/18-01/02
URBROJ: 2103/01-01/2-18-2
Bjelovar, 10. rujna 2018. 

NATJEČAJNO POVJERENSTVO
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content