Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnoga prostora usmenim nadmetanjem

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

KLASA: 372-03/17-01/70
URBROJ: 2103/01-01-17-6
Bjelovar, 5. srpnja 2017.
Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Galovcu, površine 324,04  m2, KLASA: 372-03/17-01/70 od 05. srpnja 2017. koje je donio Gradonačelnik Grada Bjelovara, raspisuje
N A T J E Č A J
 za davanje u zakup poslovnoga prostora usmenim nadmetanjem
 
 
  1. Poslovni prostor u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Galovcu, površine 324,04 m2 za trgovačku djelatnost.
 
  • početna zakupnina je 17,50  kn za m² površine prodajnog prostora – 88,67 m²;
  • početna zakupnina je 5,25  kn za m² površine skladišnog prostora – 235,37 m²;
  • jamčevina iznosi 5.574,82 kune;
  • rok zakupa: 5 godina
 
 
A)        Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara broj HR4324020061802400001, model 68 s pozivom na broj 68-7242- OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz prijavu.
B)        Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti navedene u namjeni.
Prijave za usmeno nadmetanje s pripadajućom numeriranom i uvezanom dokumentacijom predaju se u Gradu Bjelovaru, soba 16/I  ili  preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Bjelovar – Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu poslovnog prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar s naznakom “Za natječaj  – ne otvaraj – poslovni prostor u Galovcu”.
Na koverti ne navoditi nikakve osobne podatke.
C)        Rok za podnošenje prijava je 17. srpnja 2017. godine do 12,00 sati.
 
D)        Otvaranje prijava i usmeno nadmetanje će se održati 18. srpnja 2017. godine u 9,00 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2. Usmenom nadmetanju moraju pristupiti natjecatelji ili opunomoćenici natjecatelja sa ovjerenom punomoći.
Pisana prijava za sudjelovanje na usmenom nadmetanju mora sadržavati:
a)    oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe;
b)    dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično);
c)    ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;
d)    izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Bjelovara;
e)    dokaz o solventnosti;
f)     dokaz o uplati jamčevine;
g)    izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
h)   izjavu ponuđača da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku i da se odriče primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga;
Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljniju ponudu uz pisano obrazloženje svim ponuđačima.
Natjecatelju koji ne uspije na natječaju vratit će se jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem natjecatelju.
Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Jamčevina natjecatelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se kao beskamatni depozit za cijelo vrijeme trajanja zakupa kao osiguranje redovnog podmirenja obveza.
Natjecatelj koji dobije u zakup poslovni prostor dužan je prije sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti 2 bjanko zadužnice, svaku na iznos od 50.000,00 (pedesettisuća ) kuna.
Prvenstveno pravo imaju:
  1. Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  2. Članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  3. HRVI iz Domovinskog rata,
  4. Dragovoljci iz Domovinskog rata,
  5. Ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.
Natjecatelji koji ostvaruju prvenstveno pravo, ako su zadovoljili uvjete iz natječaja moraju biti prisutni na usmenom nadmetanju, ali ne moraju iznositi svoju ponudu sve do zaključenja usmenog nadmetanja.
Povjerenstvo neće razmatrati ponude, odnosno prijave:
–       fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Bjelovara zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Bjelovarom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
–       fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
–       pravnih osoba koje nisu solventne;
–       fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
Grad Bjelovar zadržava pravo na poništenje natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja u natječaju.
Sve informacije vezane uz natječaj, kao i uvid u stanje poslovnog prostora mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 54, kao i na broj telefona 043/622-065.
Podijeli s prijateljima!
Back to top