Natječaj za prodaju poslovnih prostora licitacijom

KLASA:372-01/11-01/13
URBROJ:2103/01-01-11-1

Grad Bjelovara na temelju Odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica Andrije Kačića Miošića 2a , površine 46,99 m2 (prostor „A“) KLASA: 372-01/10-01/35, i Odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica Andrije Kačića Miošića 2a , površine 49,58 m2 (prostor „B“) KLASA: 372-01/10-01/35 koje je donio Gradonačelnik Grada Bjelovara 13.travnja 2011. godine, Odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica D. Demetra br. 1, KLASA: 372-01/10-01/11, Odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica Vladimira Nazora 3 , površine 143,00 m2 KLASA : 372-01/10-01/33 i Odluke o odobrenju prodaje dijela građevine u Bjelovaru , Trg hrvatskih branitelja 15 Klasa: 372-01/11-01/12 koje je donijelo Vijeće Grada Bjelovara na svojoj 15. sjednici održanoj 8 .travnja 2011.godine

NATJEČAJ

za prodaju poslovnih prostora licitacijom

Grad Bjelovar prodaje slijedeće nekretnine:

 1. Poslovni prostor „LOKAL A“, koji se sastoji od prodajnog prostora, ureda, spremišta , predprostora i wc-a, ukupne površine 46,99 m2, sa pripadajućim zemljištem, a koji se nalazi u prizemlju stambene-poslovne zgrade u Bjelovaru u Ulici Andrije Kačića Miošića 2a , izgrađene na k.č.br.2481/4 , upisane u z.k.ul. br. 8245, poduložak 1, k.o. Grad Bjelovar.
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 409.000,00 kn.
  • jamčevina 40.900,00 kn.
 2. Poslovni prostor, „LOKAL B“ koji se sastoji od prodajnog prostora, ureda, spremišta , predprostora i wc-a, ukupne površine 49,58 m2, sa pripadajućim zemljištem, a koji se nalazi u prizemlju stambene-poslovne zgrade u Bjelovaru u Ulici Andrije Kačića Miošića 2a , izgrađene na k.č.br. 2481/4, upisane u z.k.ul. br. 8245, poduložak 2, k.o. Grad Bjelovar.
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 378.000,00 kn.
  • jamčevina 37.800,00 kn.
 3. Poslovni prostor-samostojeća zgrada u Bjelovaru, Ulica D.Demetra 1, površine 128,00 m2, sa pripadajućim zemljištem, izgrađena na k.č.br. 2653/3, k.o. Grad Bjelovar, površine 195 m2.
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 768.000,00 kn.
  • jamčevina 76.800,00 kn
 4. Neetažirani poslovni prostor, površine 143,00 m2, sa pripadajućim zemljištem, koji se nalazi u prizemlju stambene-poslovne zgrade u Bjelovaru u Ulici Vladimaira Nazora 3, izgrađene na k.č.br. 2411/1, upisane u z.k.ul. br. 119 k.o. Grad Bjelovar.
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 853.000,00 kn.
  • jamčevina 85.300,00 kn.
 5. Neetažirani dio zgrade : podrum u površini od 193,19 m2, dio kata u površini od 337,27m2 i tavanski prostor u površini od 390,58 m2, u Bjelovaru, Trg hrvatskih branitelja 15. izgrađene na k.č.br.1969/3.z.k.ul.br.5565. k.o. Grad Bjelovar.
  • početni iznos kupoprodajne cijene je 1.209.000,00 kn.
  • jamčevina 120.900,00 kn.
 1. Ponuda za sudjelovanje na natječaju podnosi se Povjerenstvu za prodaju poslovnih prostora, preko Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.
  Ponuda mora sadržavati:
  • oznaku poslovnog prostora,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • ovjerenu presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, a za pravne osobe ovjerenu presliku upisa u sudski registar.
  • dokaz kojim potvrđuje pravo prvokupa,
  • dokaz da nema dug prema Gradu Bjelovaru i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Bjelovara po bilo kojem osnovu zaključno s prethodnim mjesecom.
 2. Nepotpuna i nepravodobna ponuda neće razmatrati.
 3. Određuje se pravo prvokupa za zakupnika u poslovnom prostoru iz točke 4. pod uvjetima da sudjeluje u natječaju i da prihvati najvišu ponuđenu cijenu.
  Ukoliko zakupnik ne iskoristi pravo prvokupa ima pravo korištenja poslovnog prostora do isteka otkaznog roka radi prodaje.
 4. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, s pozivom na broj 68-7757- OIB za pravne osobe i fizičke osobe. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
 5. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pismenih prijava na adresu: Grad Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom «ne otvaraj-natječaj za prodaju nekretnine redni broj ….».
 6. Na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji ima dug prema Gradu Bjelovaru i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Bjelovara po bilo kojem osnovu zaključno s prethodnim mjesecom.
 7. Rok za podnošenje prijava je 29. travanj 2011. godine.
 8. Javno otvaranje prijava obavit će Povjerenstvo za prodaju poslovnih prostora poslovnih u vlasništvu Grada Bjelovara u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E.Kvaternika 2, 2. svibnja 2011. godine, u 12 sati.
 9. Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E.Kvaternika 2, isti dan t.j. 2. svibnja 2011 godine, u 13 sati.
  Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili opunomoćenici ponuditelja.
 10. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.
 11. Grad Bjelovar ima pravo prvokupa u slučaju daljnjeg stvarnopravnog raspolaganja kupljenim poslovnim prostorom.
 12. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje, bez navedenog razloga.
 13. Ponuditelju, koji je uspio na natječaju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju, vraća se najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru,

Sve informacije oko natječaja mogu se dobiti na telefon 043/622-074.

Back to top